פנייה לקבלת הצעות לרכישת הזכות למתן חסות ראשית לטורניר פתיחת העונה השנתי והרשמי של הליגה המקצוענית ל

12:21 02/10/2014

לכבוד
___________
___________
א.ג.נ.,
פנייה לקבלת הצעות לרכישת הזכות למתן חסות ראשית לטורניר פתיחת העונה
השנתי והרשמי של הליגה המקצוענית לנשים בכדורסל בע"מ
.1 הליגה המקצוענית לנשים בכדורסל בע"מ )חל"צ( הינה הגוף האמון על ניהול, פיקוח, הפעלה
וארגון משחקי ליגת העל לנשים בכדורסל )להלן: "הארגון" או "הליגה"(.
.2 פרטי ההזמנה
הנכם מוזמנים בזאת להגיש הצעה בקשר לרכישת הזכות למתן חסות ראשית לטורניר
פתיחת העונה השנתי של הליגה שיתקיים באולם המחודש בעיר אשדוד בין התאריכים
12.1..1.-13.1 בהשתתפות הקבוצות מ.ס. אשדוד, מכבי רמת חן/בליך, הרבלייף רמת ..1.
השרון והפועל עירוני ראשון לציון, במסגרת משחקי חצי גמר וגמר )להלן: "הטורניר" או
"המשחקים"(.
12.1 , באופן הבא: .. משחקי חצי הגמר של הטורניר יתקיימו ביום . 1
א. הרבלייף רמת השרון נגד הפועל עירוני ראשון לציון, בשעה . 13:3
ב. מ.ס. אשדוד נגד מכבי רמת חן/בליך, בשעה . 13:3
13.1 , בשעה . 13:3 )משחק הגמר ישודר בשידור ישיר .. משחק הגמר יתקיים ביום . 1
באינטרנט )באתר ערוץ הספורט( וכן בפריצות שידורים בטלוויזיה )ערוץ הספורט(. לזוכה
בהליך תינתן הזכות לאזכר את השם ולהציג את הלוגו שלו במהלך שידור משחק הגמר
בטלוויזיה )בכפוף להסכמת הגוף המשדר( וכן מיתוגים באולם בו יתקיימו המשחקים הנ"ל
ופרסום ע"ג השילוט האלקטרוני כ 3 דק' לאורך המשחק. –
למציע הזוכה תהא הזכות להשתמש בפרסומיו וביחסי הציבור שלו בציון העובדה כי הוא
"נותן החסות הרשמי של טורניר פתיחת העונה השנתי של הליגה המקצוענית לנשים
" בכדורסל בע"מ לשנת 4102
למען הסר ספק יובהר כי תקופת ההתקשרות עם המציע שייבחר הינה לטורניר של הליגה
12.1.. שיתקיים בתאריכים . 1 -13.1 בלבד. ..1.
2
.3 כשירות המציע
א. על המציע להיות עוסק מורשה לצורך מע"מ.
ב. המציע )ואם המציע הוא תאגיד מנהליו ובעלי השליטה( לא הורשע או נחקר –
בעבירה שיש עמה קלון, או עבירה שנושאה פיסקלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי
דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכיוצ"ב(, זולת אם חלפה תקופת
- . ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א 1391
ג. המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישורים תקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים
- . ציבוריים, התשל"ו 1331
ד. במידה והמציע הוא תאגיד התאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי -
הרלוונטי )רשם החברות/שותפיות(
ה. על כל מציע לצרף להצעתו כל אישור ו/או רישיון הדרוש, אם דרוש, ע"פ כל דין
לצורך ההתקשרות.
התנאים המפורטים לעיל הינם תנאי סף ומציע שלא יעמוד בהם, הצעתו עלולה להיפסל
ולא לידון כלל. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתו
בתנאים המפורטים לעיל.
.. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה להציע הצעות, לרבות פרטי ההתקשרות וכל
מידע רלוונטי הקשור בהזמנה זו, ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור,
ומוותר על טענת אי ידיעה ו/או גילוי ו/או טעות ו/או אי התאמה.
.5 בהצעה )נספח א' המצ"ב להזמנה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה( על המציע לפרט, את
סכום התמורה אותו הוא מציע עבור רכישת הזכות למתן החסות לטורניר של הליגה )הסכום
יהיה נקוב בשקלים חדשים, ללא מע"מ(. למען הסר כל ספק, יובהר כי תשלום מע"מ ו/או
מס הכנסה, יחול על המציע שייבחר וישולם אך ורק על ידו.
מחיר המינימום עבור רכישת הזכות למתן החסות הרשמית לטורניר של הליגה הינו סך של
0110111 ₪ )ללא מע"מ(.
; 12.1 , %.. נוספים עד לתאריך . 1.11.1 .. התמורה תשולם באופן הבא: %. 3 עד לתאריך . 1
. 3 עד לתאריך . 1.12.1 .%
.1 את ההצעה על כל צרופותיה, כשהיא חתומה ע"י המציע ומאומתת כדין, יש לשלשל במעטפה
1.1 בשעה .. סגורה לתיבת ההצעות לפי הכתובת: שד' יהודית 31 תל אביב, עד לתאריך . 1
.12:..
.3 שיקולי הארגון
א. הארגון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי ואף לא
יהא חייב, להתייחס ו/או לקחת בחשבון ו/או לקבל גם הצעה של מציע שאינה
עומדת בכל הדרישות, כאמור.
3
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הארגון יהא רשאי, אך לא חייב, להרשות הגשת
הצעות גם לאחר המועד הקבוע להגשת הצעות ו/או להשלים כל פריט שהוא
בקשר להצעה כלשהי בכל מועד ו/או לערוך התמחרות בין המציעים, בינם לבין
עצמם, ו/או בין מי מהם לבין כל מציע אחר.
ג. הארגון יהא רשאי, גם לאחר מועד הגשת ההצעות, לדרוש הבהרות והסברים
מהמציעים )כולם או אחד/ים מהם(, לנהל מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים
מהם או מציעים נוספים אחרים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
ד. הארגון יהא רשאי לוותר על דרישות לקיום תנאים כלשהו ו/או להתנות תנאים
חדשים ו/או נוספים וזאת בין כלפי מציע כלשהו ובין כלפי כל המציעים לפי
שיקול דעתו.
ה. הארגון רשאי לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ושקלולן.
ו. פנייה זו אינה מהווה הצעה והארגון אינו מתחייב לקבל איזו הצעה שהיא, והוא
שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה ליותר מגורם אחד, לצמצם את היקף
השירות, לקבל הצעה לחלק מהשירות או לבטל את הליך ההזמנה.
ז. תוקפה של כל הצעה יהיה עד למועד בו יודיע הארגון למציע על אי קבלתה.
ח. המציע אשר יבחר ע"י הארגון יחתום על הסכם שייכרת בין הצדדים. ההסכם
שיחתם, יותאם לתנאי ההזמנה וההצעה החתומים ע"י המציע. קבלת ההצעה על
ידי הארגון תשתכלל אך ורק בחתימתו על ההסכם שייכרת בין המציע ובין
הארגון.
ט. הארגון לא יהא חייב בכל זמן שהוא למסור נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי
ו/או למסור פרטים בקשר להצעה כלשהי, לרבות זו שתתקבל.
.9 . שאלות ובקשות להבהרות יש להפנות למנכ"לית הארגון גב' גבי בן אליהו בכתב, לפקס 33-
. 5 טלפון 52 ..3.2. -119235 ו/או במייל: . gabibeneliahu@yahoo.com
_______________
הליגה המקצוענית לנשים בכדורסל בע"מ
4
ההצעה נספח א' –
אנו מציעים עבור רכישת הזכות למתן חסות רשמית לטורניר של הליגה סך של
____________ ₪ )במילים: ____________________ שקלים חדשים(.
אישור המציע
אני הח " מ _________________ מכתובת ____________________ מאשר בזאת כי
קראתי את כל תנאי ההזמנה וההצעה, והצעתי מבוססת על קבלת תנאי ההזמנה .
אני בחתימתי מאשר בזאת את הצעתי .
ולראיה באתי על החתום:
_______________
המציע
אישור
אני הח " מ _______________ עו " ד, מאשר בזאת חתימת / ות המציע ומאשר כי החותם / מים בשם
המציע מוסמכים לחייב אותו לכל דבר וענין .
_______________________ ________________________
תאריך עו"ד