חוזר רשמי מס' 4 לעונת המשחקים 2015/16

08:18 02/09/201502 ספטמבר 2015

לכבוד

_______________


ג.א.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 4 לעונת המשחקים 2015/16

1. דיסק המשחקים עלה לאתר איגוד הכדורסל וכמו כן הוא ישלח בדואר גם לקבוצות.
טופסי המשחקים נשלחו בדואר לקבוצות ועליכם לדאוג להוציא אותם מסוכנויות הדואר שלכם.

2. בעונה זו לא יתאפשר יותר לקבוצות לבצע שינויים במועדי המשחקים ברגע
האחרון בכל הליגות כפי שהקבוצות התרגלו בעבר, שינויים (הן ע"י איגוד
הכדורסל והן ע"י מנהלי האזורים של איגוד השופטים), יאושרו רק אם הבקשות
יוגשו כחוק ע"פ תקנון האיגוד עד 4 ימים לפני מועד המשחקים (לא יאושרו כלל
בקשות המנוגדות לתקנון האיגוד) שינוי בשעות המשחקים יוכלו להתבצע רק
עד 48 שעות לפני מועד המשחק ולא ביום המשחק .
גם בעונת המשחקים הקרובה, ניתן יהיה לשנות מועד משחק ליגה בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנון האיגוד בהסכמת שתי הקבוצות ישירות (בפקס או במייל) מול מנהל האזור של איגוד השופטים בליגות: ילדים ב', ילדים א' מחוזית, קט סל בנות ובנים, נערות א' מחוזית, נערות ב' מחוזית, ילדות, ילדים א' לאומית, נערים א' מחוזית וארצית ונוער מחוזית וארצית, ונערים ב' לאומית וארצית.
בליגות הנ"ל בלבד, ניתן לדחות משחק גם עד 2 מחזורים מהמועד המקורי ולא עד מחזור אחד וזאת עד 10 מחזורים לפני תום הליגה (לאחר מכן החל מ-9 מחזורים לפני סוף הליגה ניתן יהיה לדחות משחק רק עד המחזור הקרוב).
בקשות לשינוי משחקים עקב טיול בתי ספר, שינוי משחקי גביע ושינוי ביתר הליגות שלא מוזכרות בסעיף זה יעשו רק ע"י איגוד הכדורסל.
על הקבוצות לפנות במקרים הנ"ל באמצעות פקס או מייל ישירות למנהלי האזורים של איגוד השופטים בלבד.-2-ביתר הליגות ניתן לדחות משחק, עפ"י התקנון, בתנאי שהמועד החדש של המשחק, יהיה עד המחזור הבא של אותה הליגה, בכל מקרה לא ניתן יהיה
לדחות משחק בהסכמת שתי קבוצות במחזור האחרון של סבוב א' ובמחזור האחרון של העונה.
אנו מפנים את תשומת ליבכם כי בכל השינויים המבוצעים ע"י מנהלי האזורים
של איגוד השופטים על הקבוצות לוודא עם מנהל האזור אם יש אישור לשינוי.
עצם הוצאת הפקס או המייל ע"י הקבוצות למנהל האזור אינו מהווה אישור לשינוי ובמידה ומשחק לא יתבצע, עקב כך יועמדו הקבוצות לדין משמעתי.
הליגות בהן אין למנהלי האזורים של איגוד השופטים סמכות
לשנות מועדי משחקים הם:
א' גברים, ב' גברים, ארצית נשים, א' נשים, נוער לאומית, נערים א' לאומית, נערות א' לאומית ונערות ב' לאומית

בליגות אלו רשאים מנהלי האזורים לשנות רק שעת משחק, לפי בקשת שתי
הקבוצות,(ולא ביום המשחק).
• חילוף ביתיות ניתן לבצע דרך מנהל האזור רק בתנאי ששתי הקבוצות שייכות לאותו מרחב גיאוגרפי של איגוד השופטים.

3. הנהלת איגוד הכדורסל החליטה כי במקרה של אי הגעת שופטים רשמיים למשחק תקיימנה הקבוצות בכל הליגות המפורטות בתוספת לחוזר זה, את הנוהל הבא:
הקבוצות יקיימו את המשחק כסדרו באמצעות נציג אשר ימונה בהסכמה הדדית בניהן. ככל שלא תהיה הסכמה בין הקבוצות על זהות הנציג שישפוט במשחק, תעמיד כל קבוצה נציג מטעמה שישפוט.
יובהר כי אי הסכמה לקיום משחק ללא שופטים רשמיים ו/או אי השלמת המשחק באמצעות שופטים נציגי הקבוצות, יגרור העמדה לדין של הקבוצה/ות בפני בית הדין המשמעתי.
בכל משחק המתקיים בשיפוט נציגי הקבוצות, על הקבוצה המנצחת להודיע למחרת המשחק לאיגוד במייל או בפקס את תוצאות המשחק וכן לשלוח את טופס המשחק הלבן בדואר לאיגוד.
למען הסר ספק יובהר כי לאיגוד הזכות לעדכן ולשנות נוהל זה בכל עת, בהתאם לצרכים וככל שיידרש לצורך ניהול המשחקים והליגות כסדרם.


-3-

הליגות עליהן יחול החוזר: ארצית גברים, א' גברים, ב' גברים, לאומית נשים, ארצית נשים, א' נשים, נוער לאומית, נוער ארצית, נוער מחוזית, נערות (לאומית ומחוזית), נערים (לאומית ומחוזית), ילדים (לאומית ומחוזית), ילדות, וקט סל (בנים ובנות) .

4. אנו מזכירים לכם שוב את נושא תקינות האולמות. יש הרבה מקרים שבימי
גשם גגות האולמות אינם תקינים ונוזלים מהם מים לשדה המשחק, דבר
שגורם לביטולים ולהפסקות משחקים.
אנו מפנים את תשומת ליבכם כי במידה ושופט לא מאשר אולם למשחק עקב
רטיבות - על הקבוצה המארחת, עפ"י התקנון, חובה להכין אולם חלופי.
על הקבוצות להתארגן בהתאם לכך, בימים גשומים לבדוק את האולם מספר
שעות לפני המשחק ולהיערך להעברת המשחק לאולם חלופי (אם יש צורך
בכך).

5. אנו מפנים את תשומת לבכם, כי בימים שיורד גשם מקומי באזור מסוים
בארץ ואין ביטולים גורפים במגרשים פתוחים בכל הארץ, עקב מזג האוויר,
רשאיות 2 הקבוצות לדחות את המשחק בתיאום עם מנהל האזור של איגוד
השופטים למועד החלופי בנוהל גשם המופיע בספר המשחקים.

6. בהמשך לאמור בתקנוני האיגוד, רצ"ב תזכורת לגבי הליגות הצעירות.


תקנון המשחקים ותקנון המשמעת
הגדרות לכללים הוצאת והפסקת משחק עקב התנהגות בלתי ראויה של
הורים/אוהדים בקהל בעת משחק (ליגות נוער, נערים, נערות, ילדות,
ילדים וקט סל):

*במידה והשופט נתקל בקריאות גנאי והתנהגות בלתי הולמת מהיציע של הורים או
אוהדים הוא רשאי להפסיק את המשחק ל- 3-5 דקות.
בזמן זה על השופט לגשת למאמן הקבוצה עליה משתייך ההורה/אוהד ולבקש ממאמן
הקבוצה להורות להורה השחקן/אוהד לעזוב את תחומי המגרש.

* על השופט לומר למאמן הקבוצה כי במידה וההורה/אוהד לא יעזוב את תחומי
המגרש, המשחק יפסק והקבוצה תעמוד לדין משמעתי.

* במידה וההורה/אוהד לא עזב את תחומי המגרש, השופט רשאי להפסיק את
המשחק ולרשום זאת בטופס המשחק.-4-* השופט רשאי להרחיק הורה/אוהד במקרים הבאים:
- קללות נאצה
- הרגשת איום כלפיו
- קריאות גזעניות

* לשופט אין סיבה להרחיק הורה/אוהד במידה ומכיוון היציע יושמעו פניות
מחאה מצד ההורים.

* הוועדה מחליטה שלפני כל משחק לפני זריקת כדור הביניים ראשי 2 הקבוצות יעמדו
לפני הקהל ויקראו את אמנת ההתנהגות, המצ"ב.

* השופט אינו רשאי לפתוח את המשחק לפני הקראת אמנת ההתנהגות.אמנת ההגינות

הורים יקרים שלום רב,
היום אנו פונים אליכם ומבקשים להקריא לכם את אמנת ההתנהגות שמופנית אליכם
ההורים.
בשם שתי הקבוצות ואיגוד הכדורסל אנו מבקשים למגר את גל האלימות המילולית שפוקד
אותנו במשחקים. אנו מבקשים מכם לבוא ולשתף פעולה עמנו.


● עליכם להכיר בכך שהשופט תמיד מכיר ויודע את החוקים טוב יותר, ולרוב
רואה את המשחק בצורה מהימנה יותר.
● למחוא כפיים ולכבד גם את היריב עבור מבצעים נאים במשחק.
● להימנע תמיד מקריאות בוז כנגד השופט השחקן והקבוצה האורחת בכל זמן נתון.
● להימנע תמיד מקללות ומשימוש במילים גסות.
● להימנע מהתערבות פיסית פעילה בכל צורה שהיא במתרחש במגרש.
● לעודד את קבוצתו בצורה תרבותית.
● תזכרו החלום להיות שחקן הוא שלי ולא שלכם.
-5-כשאתם ההורים כועסים על השופט ואו מאמן ו/או מעבירים על שחקנים אחרים בקבוצה
ביקורת ,מטרות רבות מתפספסות.
שבו כצופים, תיהנו מאיתנו מהמשחק ואל תעירו הערות מיותרות.

בעוד מספר רגעים המשחק יחל ואנו מבקשים, בכל לשון של בקשה, כבדו אותנו ואת כל
הנוכחים במגרש ואל תשכחו את מה שהקראנו רק לפני מספר דקות.
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

בתודה , שחקני שתי הקבוצות .


7. להלן תזכורת לגבי תקנון מכירת כרטיסים בליגות ובמשחקי
הגביע השונים:


תקנון האליפות (משחקים בכל הליגות, למעט ליגת על גברים):
"על הקבוצה האורחת להודיע לקבוצה המארחת בכתב על רצונה ברכישת הכרטיסים
עד 48 שעות לפני תחילת המשחק עם העתק למנכ"ל איגוד הכדורסל בפקס".

"הקבוצה האורחת תהיה זכאית לרכוש עד 10% מקיבולת האולם המאושרת ע"י
המשטרה ו/או על פי רישיון העסק וזאת מעבר לקבלת 15 הזמנות למשחקים.

"הקבוצה המארחת תעביר לקבוצה האורחת את כמות הכרטיסים שאותם רכשה הקבוצה
האורחת, 48 שעות לפני תחילת המשחק".

"הכרטיסים יהיו בתשלום, בהתאם למחירים הקבועים של הקבוצה המארחת לכל עונת
עונת המשחקים. עם זאת תהא הקבוצה רשאית להעלות את מחירם של הכרטיסים במשחקי גמר סל , או משחקים בולטים אחרים עד 15% ממחירם הרגיל - זאת עפ"י
שיקולים של הנהלת הקבוצה המארחת".
במקרה של קבוצה מארחת שאינה מוכרת כרטיסים במהלך העונה, תהא הקבוצה המארחת רשאית למכור לקבוצה האורחת כרטיסים עפ"י נוהל זה במחיר עד 30 ₪ לכרטיס.

"הקבוצה המארחת תקצה לכל קבוצה 18 כרטיסי זירה ל-12 שחקנים ול- 6 אנשי צוות שיישבו על הספסל, על פי כרטיסי אישור לזירה שינתנו ע"י הקבוצה המארחת".

-6-

תקנון הגביע (כל משחקי הגביע, כולל גביע המדינה לגברים):


הקבוצה האורחת תהיה זכאית לרכוש עד 10% מקיבולת האולם המאושרת ע"י
המשטרה ו/או על פי רישיון העסק וזאת מעבר ל-25 ההזמנות המגיעות לה על
פי התקנון.
על הקבוצה האורחת להודיע לקבוצה המארחת בכתב על רצונה ברכישת הכרטיסים
עד 48 שעות לפני תחילת המשחק עם העתק למנכ"ל איגוד הכדורסל בפקס .
הקבוצה המארחת תעביר לקבוצה האורחת את כמות הכרטיסים שאותם רכשה הקבוצה
האורחת, 48 שעות לפני תחילת המשחק.

הכרטיסים יהיו בתשלום, בהתאם למחירים הקבועים של הקבוצה המארחת לכל עונת המשחקים. עם זאת תהא הקבוצה רשאית להעלות את מחירם של הכרטיסים במשחקים בעלי עניין מיוחד עד 15% ממחירם הרגיל - זאת עפ"י שיקולים של הנהלת הקבוצה המארחת.
במקרה של קבוצה מארחת שאינה מוכרת כרטיסים במהלך העונה, תהא הקבוצה המארחת רשאית למכור לקבוצה האורחת כרטיסים עפ"י נוהל זה במחיר שעד 30 ש"ח לכרטיס.
הקבוצה המארחת תקצה לכל קבוצה 18 כרטיסי זירה ל- 12 שחקנים ו-ל- 6 אנשי צוות שישבו על הספסל, על פי כרטיסי אישור לזירה שינתנו ע"י הקבוצה המארחת.


חלוקת ההכנסות תהיה שווה בין הקבוצות לאחר ניכוי הוצאות

א. הקבוצה הביתית אחראית לארגון המשחק.
לאחר המשחק תנכה הקבוצה המארחת מההכנסות את הוצאותיה לפי קבלות –
הדפסות כרטיסים ומודעות, תשלום לשופטים ולשופטי המזכירות, הוצאות שכירת
האולם במידה ויש כאלה, תשלום לסדרנים ולשוטרים במידה ויש. יתרת ההכנסה
תחולק שווה בשווה בין שתי הקבוצות.

ב. הקבוצה האורחת זכאית לשים משקיפים ומפקחים מטעמה בשערי הכניסה למגרש
ובקופה על מנת לפקח על מכירת הכרטיסים וכניסת הקהל למגרש.

ג. הקבוצה המארחת אחראית לחלוקת כרטיסי ההזמנה למשחק. היא חייבת לתת
לקבוצה האורחת 25 כרטיסי הזמנה ותהיה רשאית לחלק עד 100 הזמנות נוספות, זאת מלבד ההזמנות שהיא חייבת לתת לאנשי איגוד הכדורסל ואיגוד השופטים
וכניסה חופשית לאנשי התקשורת ע"פ הנהלים הקיימים.
-7-

ד. במידה והוצאות המשחק הן גבוהות מההכנסות, לא תשתתף הקבוצה האורחת
בהוצאות המשחק.

ה. קבוצה לא רשאית למכור בכרטיסי המנוי שלה את משחקי הגביע. במנויים של הקבוצה לא ייכללו משחקי גביע המדינה.
במשחקי הגביע יימכרו רק כרטיסים בודדים שהוצאו ע"י הקבוצה הביתית למשחק.

ו. במידה ויהיו חילוקי דעות בין הקבוצות על חלוקת ההכנסות, ישמש מנכ"ל האיגוד
כבורר.8. תשומת ליבכם כי ברשימת הכתובות, המופיעה בדיסק/ספר המשחקים,
בכל מקום בו מצוין * ליד שם הקבוצה הרי יש להתייחס לכתובת המגרש
כאל מגרש פתוח.
כמו כן יש הפרדה בדיסק בין רשימת הכתובות לתוכנית הליגה עצמה.
בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות