הודעה בדבר הזמנה להגשת הצעה בקשר למתן חסות ואספקת ביגוד וציוד לנבחרות

10:04 20/02/2012

איגוד הכדורסל בישראל
עמותה רשומה מס' 58-000216-0


הודעה בדבר הזמנה להגשת הצעה בקשר למתן חסות ואספקת ביגוד וציוד לנבחרות
ישראל השונות בכדורסל.

1. תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים.

2. את מסמכי ההזמנה ונוסח ההסכם ניתן לקבל במשרדי איגוד הכדורסל בישראל שד'
יהודית 36, תל-אביב. כל המעוניין להגיש הצעות יעשה כן בהתאם לתנאי ההזמנה
במעטפה סגורה שתוגש למזכירות איגוד הכדורסל עד ולא יאוחר מתאריך 11 מרץ
2012 בשעה 14:00.

3. פנייה זו אינה מהווה הצעה והאיגוד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או
כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה ליותר מגורם אחד,
לצמצם את היקף השירות, לקבל הצעה לחלק מהשירות או לבטל את הפנייה.