שינוי יום משחקים-קטסל בנות

12:27 22/06/2003

                        
                            18 יוני ‏2003לכבוד
קבוצות ליגה קט סל בנות


א.ג.נ.,

הנדון: שינוי יום משחקיםנשיאות איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 17/06/03, החליטה לקבל את
המלצת ועדת נשים ולקבוע כי לקבוצות תהיה אפשרות לבחור את יום
המשחקים הביתי בליגה קט סל בנות בין יום רביעי ליום שישי (ולא יום
שלישי כפי שהיה עד כה) בימי שלישי לא יהיו יותר משחקים בליגה
קט סל בנות.

על הקבוצות לרשום את יום המשחקים המבוקש בקט סל בנות בטופס
ההרשמה עד לתאריך 30/06/03.
על הקבוצות שכבר נרשמו להעביר בפקס את יום המשחק המבוקש, עד לתאריך 30/06/03 .

לגבי קבוצה שלא תציין את יום המשחק המבוקש תקבע ועדת הליגה
והגביע את יום המשחק לפי שיקול דעתה הבלעדי.                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות

העתק: איגוד השופטים

F:\עדית\נפתלי\מכתבים\359.DOC