תיקון תקנון הבוררות

15:56 21/10/2003


                                21 אוקטובר 2003
                                
לכבוד

_________________


ג.א.נ.,


         הנדון: תיקון תקנון הבוררות

הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 15/10/03, החליטה כי תקנון המוסד לבוררות יתוקן כדלקמן :
1.    סעיף 2ז' לתקנון המוסד לבוררות יהיה מעתה סעיף 2ט'.
2.    יתווסף סעיף חדש 2ז' בנוסחו כדלקמן :
"כל סכסוך מכל מין וסוג שהוא לרבות סכסוך כספי בין קבוצה ו/או אגודה ו/או לאיגוד ו/או בין האיגוד לקבוצה ו/או אגודה למעט סכסוך הנדון ע"פ סעיף 3 (ג') לתקנון בית הדין העליון".
3.    יתווסף סעיף חדש 2ח' בנוסחו כדלקמן :
"כל סכסוך מכל מין וסוג שהוא לרבות סכסוך כספי בין קבוצה ו/או אגודה לבין קבוצה ו/או אגודה אחרת למעט סכסוך הנדון ע"פ סעיף 3 (ג') לתקנון בית הדין העליון".                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות
F:\עדית\נפתלי\מכתבים\537.DOC