קבלת ספר המשחקים

16:02 18/09/2008

                                        14 ספטמבר 2008

לכבוד

________________


ג.א.נ. ,

         הנדון: קבלת ספר המשחקים

נציג אגודתכם מוזמן למשרדי איגוד הכדורסל ע"מ לקבל את ספר המשחקים לעונת 2008/2009, טפסי המשחקים ושוברי השיפוט.

חלוקת הספרים ויתר החומר לקבוצות תתקיים כל יום בין השעות :
16:00 - 08:30 ובימי שלישי וחמישי גם בשעות אחה"צ 18:00 - 16:00.

לתשומת ליבכם :
    את ספר המשחקים, טפסי המשחק ושוברי השיפוט יש לקבל במשרדי האיגוד עד 7 אוקטובר 2008.
    עליכם לשלוח את נציגכם בצירוף יפויי הכוח המצורף .
                                        בכבוד רב,

                                        נפתלי גושן
                                        רכז הליגות

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


אנו אגודת _______________________________________ מייפים את כוחו של

______________________________ מספר ת.ז. ________________________

לקבל עבורנו את ספר המשחקים ,טפסי המשחקים ושוברי השיפוט.

    
__________________               ______________________    
חתימת ב"כ האגודה                    חותמת האגודה