חוזר רשמי מס' 7 לעונת 2008/2009

10:27 20/01/2009                                    19 ינואר 2009
    
לכבוד

______________א.ג.נ.,


הנדון: חוזר רשמי מס' 7 לעונת 2008/2009


א.    הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 13 ינואר 2009, החליטה על שינויי תעריפי האיגוד החל מיום 1 ינואר 2009, כמפורט להלן :


1.    מצ"ב התחשיב של תעריפי האגרות ודמי השיפוט המהווים את החלטת הנהלת האיגוד וכניסתו לתוקף החל מיום 1/1/09.

2.    כל הקבוצות יחויבו באופן יחסי בגין עדכון שוברי השיפוט החל מינואר 2009 עד תום עונת 2008/09 בחיוב אחד גלובלי. מצ"ב פירוט החיוב היחסי לעונת 2008/09 בגין שוברי השיפוט לפי ליגות עבור התקופה ינואר 2009 - תום עונת 2008/09.

3.    החיוב הנ"ל ישולם לאיגוד בשני תשלומים שווים ביום 1/2/09 וביום 1/4/09.

4.    אגרת טופס שחרור פנימי תהא בטלה החל מינואר 2009 ולא ייגבה תשלום בגין טופס שחרור פנימי.

5.    אגרת העברה של שחקנית בליגה לאומית נשים לא תיגבה בנפרד החל מינואר 2009 ותהיה חלק מכלל השירותים הנכלל באגרת השירותים הגלובלית במתכונת הקיימת בליגות על גברים ונשים וליגה לאומית גברים.

6.    קבוצות נשים חדשות שיירשמו לאיגוד החל מעונות 2009/10 יזכו להנחה זמנית של 50% בתעריפי האגרות לתקופה של 2 העונות הראשונות בלבד.

        
התעריפים החדשים הם :

גברים
    
שם הליגה    אגרת שירותים לעונת 2009/2010 בש"ח    אגרת שיפוט ואנשי מזכירות (*) בש"ח     אגרת טופס שחרור
בש"ח
ליגת-על גברים    25,000    12,200    --
ליגה לאומית    10,000    6,208    --
ליגה ארצית    3,500    810    140
ליגה א'    3,000    660    140
ליגה ב'    3,000    660    140
ליגה לאומית לנוער    1,850    375    140
ליגה ארצית לנוער    1,850    375    140
ליגה מחוזית לנוער    1,850    205    140

(*) תעריף אגרת שיפוט ואנשי מזכירות כולל אגרת דמי שיפוט, אנשי מזכירות וטופס משחק.


ליגות נמוכות גברים (כולל אגרת דמי שיפוט וטופס משחק)

שם הליגה    אגרת שירותים לעונת 2009/2010
בש"ח    אגרת טופס שחרור
בש"ח
ליגה לאומית לנערים    7,380    140
ליגה ארצית לנערים    6,260    140
ליגה מחוזית לנערים    4,200    140
ילדים א'    4,200    140
ילדים ב'    4,200    140
קט-סל    3,500    140


נשים

שם הליגה    אגרת שירותים לעונת 2009/2010 בש"ח    אגרת שיפוט ואנשי מזכירות (*) בש"ח    אגרת טופס שחרור
בש"ח
ליגת-על נשים    16,000    5,360    --
ליגה לאומית    3,500    1,455    --
ליגה ארצית    3,000    660    140

(*) תעריף אגרת שיפוט ואנשי מזכירות כולל אגרת דמי שיפוט, אנשי מזכירות וטופס משחק.
ליגות נמוכות נשים (כולל אגרת דמי שיפוט וטופס משחק)

שם הליגה    אגרת שירותים לעונת 2009/2010 בש"ח    אגרת טופס שחרור
בש"ח
נערות א' לאומית    5,700    140
נערות א' מחוזית    4,200    140
נערות ב' לאומית    5,700    140
נערות ב' מחוזית    4,200    140
ילדות    2,070    140


אגרת שופט מזכירות (לפי שופט מזכירות בודד)
    
"    ליגת-על גברים        250 ש"ח
"    ליגה לאומית גברים    226 ש"ח        
"    ליגת-על נשים         226 ש"חחיוב הקבוצות בגין עדכון תעריפי שוברי השיפוט
בגין התקופה ינואר 2009-תום עונת 2008/09

    1.    סכום החיוב (נתונים לקבוצה בודדת)

    גברים
        
שם הליגה    השינוי בתעריף אגרת שיפוט ומזכירות (*)
בש"ח     סה"כ חיוב לקבוצה עבור התקופה ינואר 2009-תום עונת 2008/2009
בש"ח
ליגת-על     996    9,630
ליגה לאומית    1,439    14,185
ליגה ארצית    197    1,480
ליגה א'    193    1,470
ליגה ב'    193    1,530
ליגה לאומית לנוער    109    720
ליגה ארצית לנוער    109    825
ליגה מחוזית לנוער    58    542
ליגה לאומית לנערים    109    985
ליגה ארצית לנערים    109    705
ליגה מחוזית לנערים    58    430
ליגה ילדים א' לאומית    58    470
ליגה ילדים א' מחוזית    58    470
ליגה ילדים ב'    58    470
קט-סל    26    150


(*) תעריף אגרת שיפוט ומזכירות כולל טופס משחק.

נשים
        
שם הליגה    השינוי בתעריף אגרת שיפוט ומזכירות (*)
בש"ח     סה"כ חיוב לקבוצה עבור התקופה ינואר 2009-תום עונת 2008/2009
בש"ח
ליגת-על     591    4,255
ליגה לאומית    --    --
ליגה ארצית    193    1,400
ליגה נערות א'-לאומית    58    480
נערות א'-מחוזית    58    380
ליגה נערות ב'-לאומית    58    495
נערות ב'-מחוזית    58    415
ילדות     29    200


(*) אגרת שיפוט ומזכירות-כולל טופס משחק.


    2.    מועדי התשלום
החיוב הנ"ל ייגבה ע"פ החלטת ההנהלה בשני תשלומים שווים בתאריכים 1/2/09 ו-1/4/09.
ב.    שינויי תקנון
האסיפה הכללית של איגוד הכדורסל החליטה ביום 13/1/09 על שינויים בתקנון היסוד של איגוד הכדורסל, כמפורט להלן :

1.    סעיף 6(1)(ד)(2) (האסיפה הכללית) של תקנון היסוד יתוקן באופן שהמלים "ליגת העל" יתווסף לפני המלים "וליגה לאומית" בשורה הראשונה לאחר הנקודתיים.

2.    סעיף 6(1)(ט) (האסיפה הכללית) של תקנון היסוד יתוקן כך שנוסחו יהיה כדלקמן:
"זיהוי נציגי האגודות/הקבוצות:
(1)    על מיופה/ת הכח של האגודה/הקבוצה להופיע בפני ועדת המנדטים במקום ובשעת התכנסותה ולהביא עמו/ה ייפוי כח חתום ומאומת כדין ותעודת זיהוי ממשלתית.
(2)    השימוש ביפוי הכח יותר לשם ייצוג כל קבוצות איגוד הכדורסל, לרבות אלו המבוקרות ע"י הרשות לביקורת תקציבים (להלן: "קבוצות הזכאיות לייצוג").
(3)    מיופה/ת כח אחד/ת יהיה/תהיה רשאי/ת לייצג עד 10% מכלל הקולות של הקבוצות הזכאיות לייצוג.
(4)    מיופה/ת הכח יהיה/תהיה חבר/ת הנהלת האיגוד, או נציג/ה מטעם קבוצות הזכאיות לייצוג.


(5)    חבר/ת הנהלה או מיופה/ת כח כאמור לעיל, הרשאי/ת להשתתף באסיפה הכללית, ישתתף/תשתתף באסיפה הכללית באופן אישי ולא יהיה/תהיה רשאי/ת ליתן יפוי כח או להיות מיוצג ע"י מישהו אחר.
(6)    יפוי הכח יוצג עד 3 ימים לפני מועד האסיפה הכללית ויוגש לועדת המנדטים. ועדת המנדטים תצייד את מיופה/ת הכח באישורים מתאימים לצורך הצבעה באסיפה הכללית, על פי הקריטריונים הקבועים בסעיף 6(1)(ד)(2) לעיל.
(7)    ועדת המנדטים רשאית לאפשר לתקן יפוי כח לפי שיקול דעתה עד 48 שעות לפני האסיפה. אין בתיקונים הטכניים כדי לאפשר להעביר יפויי כח לגורם אחר.
(8)    מצאה ועדת המנדטים שכמות יפויי הכח המסמיכה מיופה/ת כח אחד עולה על המכסה המותרת, תאשר הועדה יפויי כח בגדרה של המכסה המותרת ע"פ בחירת מיופה/ת הכח. ועדת המנדטים תודיע, באמצעות הפקס או בטלפון, עד 24 שעות לפני האסיפה לקבוצות שיפוי הכח שלהם נפסלו, שהן זכאיות להתייצב ולהשתתף באסיפה הכללית.
(9)    ערעור על החלטת ועדת המנדטים יוגש לבית הדין העליון של איגוד הכדורסל ובגינו תשולם אגרת ערעור בסך של 500 ש"ח.
(10)    באסיפה ישתתפו אישית אך ורק בעלי זכות הצבעה, או מיופי הכח שאושרו ע"י ועדת המנדטים, ועליהם להביא עמם לישיבת האסיפה הכללית את האישורים שסיפקה להם ועדת המנדטים."

3.    סעיף 6(1)(י)(1) לתקנון היסוד ישונה באופן שבמקום 33 חברים, יהיה רשום "39 חברים". כנ"ל גם בסעיף 6(1)(י)(5) לתקנון היסוד ובסעיף 6(2)(א) לתקנון היסוד (מוסדות הנבחרים ע"י האסיפה הכללית הרגילה).

4.    לאחר סעיף 6(1)(י)(4) לתקנון היסוד יתווסף סעיף חדש שייקרא סעיף 6(1)(י)(4א'), בנוסח כדלקמן:
"בכל רשימת מועמדים/ות להנהלת האיגוד כאמור בס"ק (3) ו/או (4) לעיל, תהא הבטחת ייצוג לנשים, באופן הבא: היה ורשימת המועמדים/ות תהא בת יותר מ- 4 מועמדים/ות - לא ייפחת מספר הנשים שתיבחרנה מ- 20% מכלל המועמדים/ות של אותה רשימה. בחישוב מספר המועמדות שנתמנו יעוגל השיעור העולה על מחצית כלפי מעלה, ומתחת למחצית - כלפי מטה".


5.    לאחר סעיף 6(1)(א)(2) (אסיפה כללית יוצאת מן הכלל) לתקנון היסוד יתווסף ס"ק (3) בנוסח כדלקמן:
"(3)    נכלל בסדר היום של אסיפה כללית יוצאת מן הכלל סעיף הדורש את פיזור ההנהלה, רשאית האסיפה לפזר את ההנהלה ולהורות על קיום בחירות להנהלה חדשה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, ובלבד שנתקיימו התנאים המצטברים הבאים:
1.    ההחלטה התקבלה ברוב של יותר מ- 50% מהנוכחים באסיפה.
2.    נכחו באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל לפחות 75% מבעלי זכות ההצבעה."

6.    סעיף 6(2)(ג) לתקנון היסוד (מוסדות הנבחרות ע"י האסיפה הכללית הרגילה), תימחק המלה "שני" בשורה השנייה לפני המלים "סגנים", ולאחריה יבואו המילים: "אך לא יותר מארבעה".

7.    לאחר סעיף 6(2)(ו) לתקנון היסוד, יבוא סעיף 6(2)(ו1') בנוסח כדלקמן:
"I.    חבר/ת ועדה אשר לא הופיע/ה ל- 3 ישיבות רצופות של הועדה או לסה"כ 5 ישיבות הועדה במהלך עונת כדורסל, מכל סיבה שהיא - תפקע חברותו/ה באותה ועדה. על מנכ"ל האיגוד להודיע לחבר/ת הועדה, כי פקעה חברותו/ה.
II.    על פקיעת חברות מכח סעיף זה ניתן לערער לביה"ד העליון בתוך 14 יום מקבלת ההודעה.
III.    פקעה חברות של חבר/ת ועדה מכח סעיף זה ולא הגיש/ה החבר/ה ערעור לביה"ד העליון בתוך התקופה כאמור בס"ק II לעיל - תבחר הנהלת האיגוד חבר/ת ועדה אחר/ת תחתיו/ה."

8.    לאחר סעיף 6(2)(ח) לתקנון היסוד, יבוא סעיף 6(2)(ח1') בנוסח כדלקמן:
"I.    חבר/ת הנהלה אשר לא הופיע/ה ל- 3 ישיבות הנהלה רצופות או לסה"כ 5 ישיבות הנהלה במהלך עונת כדורסל, מכל סיבה שהיא - תפקע חברותו/ה בהנהלת האיגוד. על מנכ"ל האיגוד להודיע לחבר/ת ההנהלה, כי פקעה חברותו/ה.
II.    על פקיעת חברות מכח סעיף זה ניתן לערער לביה"ד העליון בתוך 14 יום מקבלת ההודעה.III.    פקעה חברות של חבר/ת הנהלה מכח סעיף זה ולא הגיש/ה החבר/ה ערעור לביה"ד העליון בתוך התקופה כאמור בס"ק II לעיל - יודיע ראש הרשימה מכוחה נבחר/ה אותו חבר/ה שחברותו פקעה, מי יהיה החבר/ה שיחליף אותו."

9.    סעיף 6(18) (איגוד השופטים הארצי) לתקנון היסוד, יימחק, ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:
"מינוי יו"ר הנהלת איגוד השופטים וחברי הנהלת איגוד השופטים ייעשה ע"י ועדה בהרכב הבא:
- יו"ר נשיאות בית הדין העליון של איגוד הכדורסל.
- חבר/ה נשיאות בית הדין העליון של איגוד הכדורסל.
- חבר/ה נשיאות בית הדין העליון של איגוד הכדורסל.
- יו"ר איגוד הכדורסל.
- יו"ר הועדה המקצועית של איגוד הכדורסל, ובלבד שאינו נושא תפקיד בקבוצת כדורסל (נבצר מיו"ר הועדה המקצועית למלא תפקידו בוועדה, עקב היותו נושא תפקיד בקבוצה מקבוצות האיגוד - יבוא במקומו חבר הנהלת האיגוד שימונה ע"י הנהלתה ושאינו נושא תפקיד בקבוצת כדורסל).

הועדה הנ"ל תמנה את יו"ר הנהלת איגוד השופטים ואת חברי הנהלת איגוד השופטים לתקופה של 3 שנים.
מינוי יו"ר הנהלת איגוד השופטים ורשימת חברי הנהלת איגוד השופטים יובאו לאישור הנהלת איגוד הכדורסל"

10.    סעיף ב'1 לתקנון איגוד השופטים ישונה באופן זהה לסעיף 6(18) לתקנון היסוד, כאמור לעיל. כמו כן ישונה סעיף ו1' לתקנון איגוד השופטים, באופן הבא:
"הנהלת איגוד השופטים תמנה אישית את יו"ר הוועדה המקצועית בהתייעצות עם יו"ר הנהלת איגוד הכדורסל, והוא יהיה בתוקף תפקידו חבר הנהלת איגוד השופטים".

11.    יתווסף סעיף 6(3)(יח) (תפקידי ההנהלה) לתקנון היסוד, בנוסח כדלקמן:
" היה ויו"ר הועדה המקצועית הינו נושא תפקיד בקבוצה מקבוצות האיגוד, בהתאם לקבוע בסעיף 6(18) להלן - לבחור מבין חברי ההנהלה את חבר הועדה הממנה את יו"ר הנהלת איגוד השופטים וחברי הנהלת איגוד השופטים ".12.    סעיף 8 לתקנון (מוסדות הנבחרים ע"י הנהלת האיגוד) העוסק בנשיאות יתוקן, ונוסחו יהיה כדלקמן:
"ההנהלה תהא רשאית לבחור נשיאות. היה ותיבחר נשיאות כאמור, תפקידיה יהיו כדלקמן:
א.    פקוח על הפעלת משרד האיגוד וניהולם התקין של העניינים
המנהלתיים השוטפים.
ב.    הוצאה לפועל של החלטות ההנהלה וועדות האיגוד.
ג.    קביעת לוח ישיבות.
ד.    ייצוג האיגוד כלפי מוסדות וגורמי חוץ לפי אישור ההנהלה.

היה ולא תבחר ההנהלה בנשיאות, הרי שבכל מקום בתקנוני האיגוד בו יופיע מוסד הנשיאות, הכוונה להנהלה."

ג.    בהתאם להחלטת הנהלת איגוד הכדורסל מיום 22.12.08 להלן שינויים בתקנון הבקרה התקציבית וכן בתקנון משחקי הגביע:


1.    במקום סעיף 9(א)(2) ו- 9(א)(3) לתקנון משחקי הגביע, יבוא סעיף 9(א)(2) כדלקמן:
"במשחקי חצי הגמר והגמר, גברים ונשים, יחולק לקבוצות הנוטלות חלק במשחקים, סכום שייקבע מעת לעת על ידי הנהלת איגוד הכדורסל (מובהר כי הסכום שייקבע לגברים לא חייב להיות זהה לסכום שייקבע לנשים, וייקבע לאחר שילקחו בחשבון כל הגורמים הרלוונטיים לקביעתו). החלקה תיעשה באופן שלקבוצה הזוכה בגביע יחולק 50% מהסכום שייקבע באותה עונה, לקבוצה הפינאליסטית יחולק 25% מהסכום שייקבע באותה עונה ולקבוצות שהודחו בחצי הגמר יחולק 12.5% מהסכום שייקבע באותה עונה, לכל אחת."
    
2.    סעיף 12(ח) לתקנון ביקורת תקציבים ישונה, ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:
"מומשו בטוחות כאמור לעיל, תחלק הרשות הכספים שמומשו למוטבים (שחקנים או מאמנים) ותשלם לכל אחד מן המוטבים החלק היחסי המגיע לו מתוך הבטוחות שמומשו כאמור לעיל, וזאת לאחר ניכוי תשלומי מס כחוק וכן ניכוי כל הוצאות האיגוד שהוצאו לצורך מימוש הבטוחות, ובכלל זאת הוצאות הרשות לבקרה תקציבית ושכ"ט עו"ד".


ד.    אנו מבקשים להבהיר לקבוצות ולשחקנים את הסעיפים האוסרים ניהול מו"מ בין קבוצה לשחקן שאינו רשום בשורותיה, לפני תום תקופת ההסכם (אם אין הסכם בכתב, לא ניתן לנהל מו"מ ללא הסכמת הקבוצה בה רשום השחקן). אנו מבהירים כי במקרה בו נעשית פנייה אל קבוצה כלשהי מצד שחקן ו/או הוריו של שחקן ו/או מי מטעמו - על הקבוצה להבהיר לפונים כי אסור להם לנהל איתם מו"מ ללא קבלת הסכמת הקבוצה בו רשום השחקן, מראש!!!

לאור ריבוי הפניות בענין זה ולאחר ההבהרה לעיל, לא תתקבלנה עוד טענות של קבוצות כי השחקן ו/או הוריו ו/או מי מטעמו פנו אליהם, ולכן הקבוצה ניהלה עמם מו"מ ו/או "רק" הסבירה להם כיצד ניתן לעבור לשורותיה וכיוצ"ב טענות מסוג זה.


בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות