שנוי תקנון המשחקים

13:07 17/08/2003


                        17 אוגוסט 2003

לכבוד

קבוצות ליגת-על גברים


א.נ,


הנדון: שינוי תקנון המשחקים


מצ"ב נספחים מס' 7, 8, ו-9 לתקנון האליפות של מנהלת ליגת-על

גברים, ע"פ החלטת דירקטוריון המנהלת מיום 29/7/03.                    בכבוד רב,

                            נפתלי גושן
                            רכז הליגות
    


F:\עדית\נפתלי\ליגת-על\426.DOC

נספח (מס' 7) לתקנון האליפות של מנהלת
ליגת-העל לגברים

סעיף 5 (ה) רישא (פסקה ראשונה) לתקנון משחקי האליפות יתוקן ובמקומו תבוא הפסקה הבאה :

"קבוצה בליגת-העל לגברים תהא רשאית להחליף את שחקניה הזרים פעמיים בכל עונה וזאת עד חמישה מחזורים לפני סיום הליגה הסדירה".

שאר הוראות סעיף 5 (ה) 5 יישארו בתקפן ובכתבן.

נספח (מס' 4) לתקנון האליפות של מנהלת ליגת-העל לגברים מבוטל בזאת.

דברי הסבר
תקנון משחקי האליפות שונה עקב מצב החירום שבה נמנעו שחקנים זרים מלבוא לישראל ולפיכך הוחלט על החלפת שחקנים זרים ללא כל הגבלה.

כיום, עם הרגיעה במצב הביטחוני מוחזרת עטרה ליושנה ואנו שבים לנוסח הקודם של התקנון המאשר החלפת שחקנים זרים (כולל בוסמנים) פעמיים בכל עונה.

המגבלה כי ההחלפות תעשינה עד 5 מחזורים לפני סיום הליגה הסדירה נשארת בעינה.


נספח (מס' 8) לתקנון האליפות של מנהלת
ליגת-העל לגבריםסעיף 5 (א) 1 לתקנון משחקי האליפות יתוקן ובמקומו תבוא הפסקה הבאה :

"קבוצה בליגת-העל לגברים לא תהיה רשאית לרשום בשורותיה יותר מ-13 שחקנים ובלבד שהשחקן ה-13 גילו בעת הרישום יהיה פחות מ-22 שנים".
דברי הסבר
כדי להגביר תחרותיות החליטה המנהלת כי שחקן 13 בסגל הקבוצה (אם יירשם כזה) יהיה גילו פחות מ-22 שנים.
נספח (מס' 9) לתקנון האליפות של מנהלת
ליגת-העל לגבריםסעיף 14 ד לתקנון משחקי האליפות יתוקן ובמקומו תבוא הפסקה הבאה :

"שחקן רשאי להיות מושאל מקבוצה בליגת-העל לקבוצה אחרת בליגת-העל ובלבד שטרם מלאו לו 22 שנה.
שחקן מושאל מליגת-העל לקבוצה אחרת שאינה משחקת בליגת-העל, יהיה רשאי להיות מושאל ובלבד שטרם מלאו לו 24 שנה."


דברי הסבר
הצערת גיל ההשאלה בליגת-העל נועדה להגברת התחרותיות.


F:\עדית\נפתלי\ליגת-על\426.DOC