שינויים בתוכנית המשחקים -חוזר מס' 25

09:06 28/03/2013

27 במרץ 2013

לכבוד
__________________

ג.א.נ.,

הנדון: שינויים בתוכנית המשחקים -חוזר מס' 25

1. משחקי ליגת קט סל בנות דרום (ליגת מספר 198 ) ייערכו ב-4 סיבובים כפי
שפורסם בחוזר מיום 31/12/12, נא להתעלם מתוכנית נוספת שפורסמה
בטעות של סבוב בודד.

2. משחקי הבית העליון והתחתון בליגה נערים א' מחוזית מרכז (ליגה 69),
ונערים ב' דרום (ליגה מספר 81) ייערכו לפי התוכניות החדשות שפורסמו
ולא על פי הרשום בחוזר מספר 21.
בכבוד רב

נפתלי גושן
רכז הליגות