2001/2002שינויי חוקה לעונת

17:02 26/10/2000

200026 באוקטובר

א. נשיאות איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 16/10/00 אישרה את המלצת הועדה
המקצועית והחליטה כי כל שינויי החוקה החדשים יכנסו לתוקפם בכל יתר
הליגות - ארצית ו-א' (גברים ונשים), ב', ג' (גברים), נוער, נערים, נערות, ילדים,
ילדות וקט-סל החל מעונת 2001/2002.
השינויים יחלו כפוף לתקן האולמות והמגרשים של איגוד הכדורסל לכל ליגה
וליגה בהתאם לאמור בעמ' 33-37 בספר המשחקים.
אנו מודיעים על כך לקבוצות כבר כיום על מנת שהקבוצות תוכלנה להתארגן
בשינויי מערכת השעונים ומתקן 30 השניות לקראת עונת 2001/2002.
כל שינויי החוקה החדשים מופיעים בספר משחקי הליגה בעמ' 47-48.
להלן השינויים אותם עליכם לבצע במערכת השעונים :
1. משך המשחק יהיה 4 רבעים של 10 דקות, כך שעליכם יהיה להתאים את
שעון המשחק שלכם לקראת עונת 2001/2002 (משך המשחק בליגה לילדים
וילדות הוא 4 רבעים של 8 דקות. משך המשחק בליגה לקט-סל בנים ובנות
הוא 4 רבעים של 7 דקות).
2. חוק 30 השניות בכל הליגות משתנה לחוק 24 השניות, כך שעליכם יהיה
להתאים את שעון 30 השניות ל-24 שניות. החוק הישן החל בליגות ג' ומטה
של 30 שניות יבוטל אף הוא והחל מעונת 2001/2002 לא יאופס יותר במהלך
התקפה שעון 24 השניות ל-0 אלא השעון יופעל ע"פ האמור בעמ' 25 בחוקת
הכדורסל (סעיף 11).

ב. מאחר וזמן המשחק ברוטו יהיה גדול יותר עקב משחק החוקה החדשה, יהיו
ההפרשים שיתן איגוד הכדורסל למשחק ברוטו גדולים יותר (החל מעונת
2001/2002). למשחקי בוגרים, נוער, נערים, נערות ינתן מרווח זמן של שעתיים
ברוטו (במקום שעה וחצי כפי שהיה עד כה).
למשחק ילדים, ילדות וקט-סל ינתן מרווח זמן של שעה וחצי ברוטו
(במקום שעה כפי שהיה עד כה).
על האגודות להתארגן באולמות ובמגרשים לגבי משך המשחק ברוטו, שיהיה
משמעותי יותר במקרים בהם מתקיימים 2 משחקים אחד אחרי השני.

למען הסר כל ספק, השינויים יכנסו לתוקפם החל מעונת 2001/2002.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות