חוזר מס' 6

15:20 13/12/2001


                             12 דצמבר 2001
לכבוד

______________

א.ג.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 6 לעונת 2001/2002

הנהלת איגוד הכדורסל ,בישיבתה מיום 11/12/01, החליטה על שינויים בתקנון האיגוד כדלקמן :

1)     סעיף 50 (ו) לתקנון משחקי האליפות יתוקן, כך שנוסחו יהיה :

"קבוצה שלא תופיע למשחק בסיבוב השני תיקנס בקנס כפול מהקנס שנקבע בגין
אי הופעה, כאמור בס"ק א' לעיל."

    דברי הסבר
    בהתאם להחלטת הנהלת איגוד הכדורסל בוטלה ההוראה הקובעת כי קבוצה שלא
מופיעה בסיבוב א' מאבדת את הביתיות בסיבוב ב'. ההוראה לגבי קנס כפול בגין אי הופעה בסיבוב ב' נשארה בעינה.

2.    סעיף 51 (ג) לתקנון משחקי האליפות יתוקן, כך שנוסחו יהיה :
    "הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה בהתאם לאמור בס"ק א' לעיל, יראו אותה
    כאילו הודיעה לאיגוד הכדורסל על פירוקה, כאמור בסעיף 53 (א) (1) להלן, ויחולו
    עליה הוראות סעיף 53 וכן כל הוראה אחרת המתיחסת לקבוצה אשר הודיעה על
    פירוקה.
    על אף האמור לעיל, במידה ובית הדין המשמעתי יקבע כי העילה לאי ההופעה
    היתה קשורה בסירובם של שחקנים לשחק - לא יחולו הוראות סעיף 53 (ד) ו/או כל
    הוראה     דומה."

    דברי הסבר
     על מנת למנוע מצב בו ינוצל התקנון לרעה, החליטה הנהלת איגוד הכדורסל לבטל את
     ההוראה בתקנון הקובעת כי קבוצה שלא מופיעה ל-2 משחקים רצופים או 3
משחקים לסירוגין, תרד ליגה אחת. תחת זאת, החליטה ההנהלה כי קבוצה כאמור
     תוגדר כקבוצה מתפרקת ודינה יהיה כדין קבוצה שהודיעה מראש על פירוקה
     (בהתאם להוראות סעיף 53 לתקנון משחקי האליפות).
     למרות זאת, ועל מנת למנוע מצב בו שחקנים ינצלו לרעה שינוי תקנון זה וישבתו עונה
     אחת על מנת שיוכרו כשחקנים משוחררים בעונה שלאחר מכן - נקבע כי במצב בו
יתברר כי הסיבה לאי ההופעה היתה קשורה בסירובם של שחקנים לשחק - לא יחולו
הוראות סעיף 53 (ד) הקובעות כי שחקנים בקבוצות שהוחלט על פירוקם יהיו
משוחררים מתחילת העונה שלאחר מכן.

3.     א.    סעיף 15 (ה) לתקנון משחקי האליפות יתוקן כך שנוסחו יהיה כדלקמן :
        "שחקן ישראלי או שחקנית ישראלית עד גיל 22, ששוחרר/ה מישראל
        לקבוצה בחו"ל (להלן "השחקן") ומבקש לשוב ולשחק בישראל, יירשם
        אוטומטית עם המצאת שחרור בינ"ל כדין, רק בקבוצה ממנה שוחרר (להלן :
        "הקבוצה") - וזאת בתקופת ההעברות של שחקנים ישראליים כפי שתקבע
        ע"י מוסדות האיגוד מעת לעת. בקשה הקבוצה לשתפו כשחקן מן המניין -


                                    /2…

-2-


        תיכלל ההעברה במסגרת מכסת העברות והרשמות שחקנים ישראליים של
        הקבוצה. אין באמור לעיל כדי למנוע מהקבוצה להעבירו לקבוצה אחרת,
        והכל בתקופת ההעברות של שחקנים ישראליים ובכפוף לשאר ההוראות
        החלות בענין.
        
        היה גילו של השחקן מעל 22 שנה, יהיה השחקן רשאי להירשם, עם המצאת
        שחרור בינ"ל כדין, בכל קבוצה שיימצא לנכון - וזאת בתקופת ההעברות של
שחקנים ישראליים כפי שתיקבע ע"י מוסדות האיגוד מעת לעת, והעברתו תיכלל במסגרת מכסת העברות והרשמות שחקנים ישראליים של הקבוצה
בה יירשם."

     ב.    למניעת ספק סתירה בין הוראות התקנון, מצריך תיקון סעיף זה גם את תיקונו
        של סעיף 5 (9) (ב) לתקנון משחקי האליפות, באופן שנוסחו החדש יהיה
        כדלקמן :    

        "שחקן הרשום כחוק בקבוצתו והמחזיק בכרטיס שחקן מאושר לעונה
        השוטפת, רשאי להשתתף בתחרויות קבוצתו.
        למרות האמור לעיל, שחקן ישראלי שמשחק באותה עונה שוטפת במסגרת
        ליגת המכללות בארצות הברית, או בכל ליגה אחרת מחוץ לישראל שעל מנת
        לשחק בה לא נדרש שחרור בינ"ל כדין - לא יהיה רשאי להשתתף באותה
        עונת משחקים רשמיים (ליגה, גביע, גמר-סל) במסגרת האיגוד."

     ג.    דברי הסבר    
        לאחרונה אנו עדים למגמה הולכת ומתמשכת, הבאה לידי ביטוי בתיקונים
        שונים להוראות התקנון, אשר מטרתה לאפשר מעבר חופשי יותר של שחקנים
        מקבוצה לקבוצה בישראל וכן בין קבוצות ממדינות שונות. מגמה זו מתיישבת
        גם עם המגמה הכללית במערכת המשפט והפרשנות הניתנת לחוק היסוד :
        חופש העיסוק ועם תהליך הגלובליזציה לו אנו עדים. במסגרת מגמה זו, הציעה
        ועדת ליגות מקצועיות לבטל את ההגבלה שהיתה קיימת, ולפיה לא התאפשר
        לשחקנים ששוחררו לשחק בחו"ל וביקשו לחזור לשחק בישראל - לחזור
        באותה עונה בה עזבו.
        יודגש כי אין בהסרת הגבלה זו כדי לפגוע בקבוע בסעיף 5 (9) (ב) לתקנון, אשר
        מטרתו היא למנוע מצב בו שחקן, אשר לא קיבל שחרור כדין ונשאר רשום
        בקבוצה בישראל, ישחק במהלך אותה עונה, במקביל, הן בליגה בה לא נדרש
        שחרור בינ"ל כאמור (כדוגמת ליגת המכללות) והן בקבוצה בה הוא רשום
        במסגרת הליגה בישראל (לדוגמא בחופשותיו במהלך העונה, או אף לאחר סיום
        העונה באותה ליגה, במידה וזו מסתיימת מוקדם מהליגה בישראל).


                                בכבוד רב,
                                
                                נפתלי גושן                                 
                                רכז הליגות


            

F:\עידית\נפתלי\חוזרים\2583.DOC