תיק עזרה ראשונה במגרשים

15:27 18/09/2007     18 ספטמבר 2007        

לכבוד
            
_______________


ג.א.נ.,

בהמשך לחוזר מס' 1 שנשלח לכל האגודות בתאריך 24 מאי 2007, הננו להסב את תשומת ליבכם לסעיף 15 תקן המגרשים - הוראות כלליות, ס"ק 4, הדן בעניין עזרה ראשונה והוראות נוספות.
הנני מבקש מכל הנוגעים בנושא לתת תוקף ולגרום לביצוע כל ההוראות ע"פ הרשום בתקן.

להלן נוסח הסעיף :
בכל מגרש חייב להיות תיק עזרה ראשונה ואלונקה.
ללא הימצאות תיק עזרה ראשונה ואלונקה לא יקיים השופט את המשחק. הקבוצה הביתית תועמד לדין משמעתי ובמידה ותורשע היא תהיה צפויה בין היתר להפסד טכני של המשחק.

    בתיק עזרה ראשונה חייבים להימצא האביזרים הבאים (ממוספר ביחידות) : אגד 3 אינטש (10), איספלנית נייר 1 אינטש (1), גזה וזלין-סטרילית (1), חוסם עורקים-2 מטרים (2), מספריים לעזרה ראשונה (1), משולש-בד (10), סד פלסטי ליד (1), סיכות ביטחון (10), סרט שרוול מזהה לחובש (1), עט כדורי (1), פד גזה סטרילי 3 נ' 3 אינטש (1), פד יוד (10), פד לחיטוי עור (12), פנס כיס (1), פנקס שורות קטן (1), תחבושת-שדה אישית קטנה (8), תחבושת-שדה בינונית (2), תחבושת לכוויות (2), מפוח אמבו 1000 סמ"ק (1), מסכה להנשמה מס' 2 (1), מסכה להנשמה מס' 5 (1), מנתב אוויר מס' 1 (1), מנתב אוויר מס' 2 (1), מנתב אוויר מס' 3 (1), משאבת-רגל אמבו (1), קטטר שאיבה מס' 8 (2), קטטר שאיבה מס' 18 (2), ראש קשיח לקטטר שאיבה (1), שקית להעשרת חמצן (1), אטם למכשיר "רוברט שאו" (1), וסת-חמצן למכשיר נייד (1).

אגודה אשר לא תמלא אחר ההוראות במלואן, משחקה ייפסל ע"י שופטי המשחק והיא תועמד לדין במוסדות השיפוטיים של האיגוד.

גמר חתימה טובה !
                                    בכבוד רב,

                                    יהודה שקמה    
        
                                     מנכ"ל