דחיית מועד האסיפה הכללית

12:49 15/07/2012

15 יולי 2012


לכבוד

האגודות החברות באיגוד הכדורסלג.א.נ.,


הנדון : דחיית מועד האסיפה הכלליתבהתאם להחלטת ביה"ד העליון מיום 12/7/12,האסיפה הכללית אשר נועדה ליום

18/07/12,תידחה ותתקיים ביום רביעי ה- 1/8/12 בשעה 15:00.

עדכון בנוגע לסדרי ונוהלי הבחירות יישלח בהמשך.
בברכה,

יעקב בן שושן

מנכ"ל