תיקוני תקנון - ליגת על גברים

15:51 15/05/2005

                                10 מאי 2005

לכבוד

קבוצות ליגת-על גברים


א.נ.,הנדון: תיקוני תקנון : ליגת-על גברים

להלן שינויים בתקנוני ליגת-על גברים כפי שאושרו ע"י דירקטוריון מנהלת ליגת-על גברים.


                                בכבוד רב,
                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות


     תיקון לנספח (מס' 10) לתקנון האליפות של
     מנהלת ליגת העל לגברים - תשלומי ההעברה

1.    מטרה
    מטרת תקנון זה היא לקבוע פיצוי ראוי לקבוצה בגין השקעה בשחקני בית או בשחקנים
    צעירים, אשר ישולם ע"י קבוצה אחרת בעת העברת שחקנים אלו אליה.

2.    הגדרות
    שחקן - כל שחקן בעל נתינות ישראלית בליגת העל גברים שגילו עד גיל 28 (למעט אם
    נאמר אחרת בתקנון זה), הקשור בחוזה תקף עם קבוצה כהגדרתה להלן.

    שחקן בית - שחקן אשר כרטיסו טרם הועבר לידו, בתמורה או שלא בתמורה, מהאגודה
    המחזיקה בו, ואשר הגיע לשחק בקבוצה הבוגרת מקבוצות הנוער של האגודה, לרבות
    שחקן כאמור אשר לא שיחק בקבוצה הבוגרת בפועל אלא הועבר מקבוצות הנוער לקבוצה
    אחרת.

    קבוצה - קבוצה בליגת העל גברים, אשר שייכת לאגודה המפעילה קבוצות ילדים ונוער
    במסגרת איגוד הכדורסל.

    קבוצה מעבירה - קבוצה בה רשום שחקן בית או קבוצה הקשורה בחוזה תקף עם שחקן,
    המעוניינת להעבירו לקבוצה אחרת.

    קבוצה משאילה - קבוצה בה רשום שחקן בית או הקשורה בחוזה תקף עם שחקן,
    המעוניינת להשאילו לקבוצה אחרת.

    קבוצה קולטת - קבוצה המעוניינת לקלוט שחקן מקבוצה אחרת בין שהקבוצה האחרת
    היא קבוצת הבית של השחקן או קבוצה הקשורה עימו בחוזה תקף, ובין שמדובר
    בקבוצה אחרת ששלמה בגין השחקן דמי העברה.

העברת שחקן - העברת שחקן מקבוצה מעבירה לקבוצה קולטת לתקופת זמן כלשהי,
    בהתאם לתקנון זה.
    השאלת שחקן - העברת שחקן מקבוצה משאילה לקבוצה קולטת, עד לתום עונת המשחקים בה התבצעה ההשאלה.

    דמי העברה - תשלום מקבוצה קולטת לקבוצה מעבירה בגין העברת שחקן בהתאם לתקנון זה.

    דמי השאלה - תשלום מקבוצה קולטת לקבוצה משאילה בגין השאלת שחקן בהתאם לתקנון זה.
    
    המועד הקובע לענין גיל השחקן - מועד ביצוע העברת כרטיס השחקן במשרדי איגוד הכדורסל.

    המועד הקובע לענין העברה או השאלה - המועד הקובע לענין זה לפי תקנוני איגוד הכדורסל, כפי שיהיו מעת לעת.

3.     העברת שחקן
    3.1    בתנאים ובמקרים המצטברים המפורטים להלן ובהם בלבד, ובכפוף לכל שאר ההוראות בתקנון זה, תהיה הקבוצה המעבירה זכאית לדמי העברה מן הקבוצה הקולטת:

    א.        השחקן הינו שחקן בית של האגודה לה משתייכת הקבוצה המעבירה, או שהשחקן שיחק בקבוצה המעבירה לפחות שלוש עונות ברציפות בליגת העל גברים. לענין זה, תקופת השאלה של השחקן ע"י הקבוצה המעבירה לקבוצה אחרת לא תובא בחשבון לצורך הזכאות לדמי העברה, אולם אין בה לקטוע את הרציפות לצורך הזכאות לדמי העברה אם בסיומה של תקופת ההשאלה חזר השחקן לקבוצה המעבירה.

    ב.        השחקן קיבל את כל המגיע לו מן הקבוצה המעבירה, ואישר בכתב כי לא מגיעים לו סכומים נוספים בגין תקופת פעילותו בקבוצה המעבירה.

    3.2    כל שחקן שחוזהו הסתיים בתום עונת המשחקים הרשמית רשאי לנהל מו"מ ו/או לעבור לכל קבוצה אחרת, לפי בחירתו ורצונו בכפוף לתקנון זה ולתקנוני איגוד הכדורסל.

    3.3    מצא השחקן קבוצה קולטת אליה הוא מעוניין לעבור - ינהל איתה מו"מ ויסדיר את תנאי העסקתו בה. לאחר חתימה על חוזה בין השחקן לבין הקבוצה הקולטת, אישור החוזה ברשות לבקורת תקציבים (שאיננו אישור זמני) ואישור איגוד הכדורסל על העברת הכרטיס לקבוצה הקולטת - ולא לפני מועד זה - ינוהל מו"מ בין הקבוצה המעבירה והקולטת בדבר דמי ההעברה בגין העברת השחקן.

    3.4     הגיעו הקבוצות לכלל הסכמה בדבר שיעור דמי ההעברה (לרבות הסכמה על אי תשלום דמי העברה כלל) - יערכו ביניהן חוזה מחייב בדבר שיעורי התשלום ומועדם.


    
    3.5    לא הגיעו הקבוצות לידי הסכמה בדבר דמי ההעברה ובוצעה העברה של שחקן אשר שיחק בקבוצה המעבירה שלוש שנים ברציפות לפחות - תשלם הקבוצה הקולטת לקבוצה המעבירה של השחקן 20% אחוז משכרו ברוטו של השחקן לשנה אחת כפי שסוכם בין השחקן לבין הקבוצה הקולטת בחוזה שנעשה ביניהם.

    3.6    ההגבלות המפורטות להלן יחולו בכל מקרה על גבית דמי העברה בגין שחקן:

    א.        משקמה בגין השחקן זכאות לתשלום דמי העברה פעמיים - לא ישולמו בגינו דמי העברה נוספים כלשהם.

    ב.        משקמה בגין השחקן זכאות לדמי העברה ו/או השאלה בהתאם לתקנון זה, המגיעים במצטבר כדי 40% משכרו, לא ישולמו בגינו דמי העברה או השאלה נוספים כלשהם.

4.     השאלת שחקן
    4.1    בכפוף להסכמת השחקן, רשאית קבוצה להשאיל שחקן בית או שחקן הקשור עימה בחוזה תקף לקבוצה אחרת, תוך שהקבוצה הקולטת שומרת על כל תנאי החוזה שבין השחקן לקבוצה המשאילה. הקבוצה הקולטת תישא בכל הוצאה הנובעת מהשאלת השחקן, לרבות אגרות, החזרי הוצאות שיגרמו לשחקן וכיוב'.

    4.2    בתום עונת המשחקים יחזור השחקן לקבוצה המשאילה וחוזהו בה ימשך בהתאם לאמור בו. כל עוד עומד החוזה בתוקף, הקבוצה המשאילה תהיה רשאית להשאיל את השחקן שוב, לאותה קבוצה אליה הושאל, או לקבוצה אחרת, בכפוף להוראות תקנון זה.

    4.3    הגיעו הקבוצות לכלל הסכמה בדבר שיעור דמי ההשאלה (לרבות הסכמה על אי תשלום דמי השאלה כלל) - יערכו ביניהן חוזה מחייב בדבר שיעורי התשלום ומועדם.

    4.4    לא הגיעו הקבוצות לידי הסכמה בדבר דמי ההשאלה, תשלם הקבוצה הקולטת לקבוצה המשאילה את הסכומים שלהלן, בהתאמה:

    א.        בגין השאלת שחקן לקבוצה קולטת לשנה אחת - 10% משכרו ברוטו של השחקן לשנה אחת כפי שסוכם בין השחקן לבין הקבוצה המשאילה בחוזה שנעשה ביניהם (להלן: "השכר לצורך השאלה").

    ב.        בגין השאלת שחקן לאותה קבוצה קולטת לתקופה העולה על שנה אחת ולא יותר מאשר שלוש שנים - 10% מהשכר ברוטו לצורך השאלה בגין שנת ההשאלה הראשונה ו- 5% מהשכר ברוטו לצורך השאלה בגין כל אחת משתי שנות ההשאלה הנוספות.    ג.        בגין השאלת שחקן שגילו 24 שנים ועד 25 שנים - 5% מהשכר לצורך השאלה.

    ד.        בגין השאלת שחקן שגילו 25 שנים ועד 26 שנים - 2.5% מהשכר לצורך השאלה.

    ה.        בגין השאלת שחקן שהינו חייל בשירות סדיר, ומקבל שכר חייל - ישולמו דמי השאלה שלא יעלו על סך של 10,000 ₪ לשנה. מובהר בזאת כי לצורך חישוב האחוז המצטבר של דמי העברה ו/או דמי השאלה, כאמור בסעיפים 3.6 (ב) ו - 4.5 (ג) לתקנון זה, ייחשב התשלום המקסימלי בגין השאלת שחקן שהינו חייל כשווה ערך ל- 6.5% משכרו השנתי (שהם - 20% מהשכר לשלוש שנות השאלה).

4.5    ההגבלות המפורטות להלן יחולו בכל מקרה על גבית דמי השאלה בגין שחקן:

    א.        השחקן אישר בכתב כי קבל את כל המגיע לו מן הקבוצה המשאילה, וכי לא מגיעים לו סכומים נוספים בגין תקופת פעילותו בקבוצה המשאילה.

    ב.        בכל מקרה לא ישולמו דמי השאלה בגין שחקן שגילו עולה על 26 שנים.

    ג.        משקמה בגין השחקן זכאות לדמי העברה ו/או השאלה בהתאם לתקנון זה, המגיעים במצטבר כדי 40% משכרו, לא ישולמו בגינו תשלומי העברה או השאלה נוספים כלשהם.

5.    פיקוח ובקרה
    5.1    כל חוזה שנעשה בין קבוצה משאילה או מעבירה לקבוצה קולטת ובו נקבעו שיעור תשלומי דמי העברה או השאלה, יוגש לאישור הרשות לבקורת תקציבים באיגוד הכדורסל. אישור החוזה הינו תנאי סף לגבית דמי העברה או השאלה וחוזה שלא יוגש לאישור - לא יהיה לו תוקף.

    5.2    הרשות לבקורת תקציבים תפקח על ישומו המלא של תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, על עצם הזכות לגבית דמי העברה או השאלה במקרה נתון, על התאמת שיעורי דמי ההעברה וההשאלה לאמור בתקנון ועל תשלום דמי העברה או השאלה במועדם.

6.    עונשין
    6.1    קבוצה שלא תעמוד בהתחיבויותיה החוזיות או התקנוניות לתשלומי העברה ו/או השאלה, תועמד לדין משמעתי ותהיה צפויה לעונשים הקבועים בתקנון האיגוד, לרבות קנסות כספיים, הפחתת נקודות וכדו'.

    6.2    שחקן לא יענש בשום מקרה ולא תתעכב העברתו או השאלתו מקבוצה לקבוצה בשל אי העברת תשלומי העברה ע"י קבוצה קולטת לקבוצה מעבירה ו/או משאילה.7.    ברירת דינים
    7.1    בכל מקרה בו נקבע בחוזה בין שחקן לקבוצתו תשלום בגין העברה או השאלה הנופל בשיעורו מהסכומים הנקובים בתקנון זה - יחול האמור בחוזה, וזאת בין שהחבות בתשלום ההעברה או השאלה חלה על השחקן ובין שהיא חלה על הקבוצה הקולטת.

    7.2    בכל מקרה בו נקבע בחוזה בין שחקן לקבוצתו תשלום בגין העברה או השאלה העולה בשיעורו של הסכומים הנקובים בתקנון זה - יחול האמור בתקנון זה, והשחקן או הקבוצה הקולטת יהיו פטורים מתשלום הסכומים העודפים על האמור בתקנון.

    7.3    בשום מקרה לא תהיה הקבוצה המעבירה זכאית לכפל תשלומים בגין העברת שחקן או השאלתו.

8.     הוראות מעבר
    8.1    תקנון זה מבטל ומחליף את נספח מס' 10 לתקנון האליפות של מנהלת ליגת העל לגברים בנושא דמי השבחה או העברה, ככל שהיה לנוהלים אלו תוקף מלכתחילה.

    8.2    התקנון יחול על העברות ו/או השאלות שבוצעו החל מיום 1.6.2004 ואילך.

תיקון נספח (מס' 9) לתקנון האליפות של
מנהלת ליגת העל לגברים


הנספח בנוגע לסעיף 14(ד) לתקנון משחקי האליפות של איגוד הכדורסל ייקרא מעתה נספח 9(א).

נוסח סעיף 14(ד) לתקנון משחקי האליפות יתוקן באופן שנוסחו יהיה כדלקמן:

"שחקן רשאי להיות מושאל מקבוצה בליגת העל לקבוצה אחרת בליגת העל, ובלבד שטרם מלאו לו 26 שנה.
שחקן מושאל מליגת העל לקבוצה אחרת שאינה משחקת בליגת העל, יהיה רשאי להיות מושאל ולבד שטרם מלאו לו 24 שנה".

דברי הסבר
בעקבות תיקון תקנון תשלומי העברה, ועל מנת למנוע סתירות פנימיות התקנון - הוחלט על העלאת גיל השאלת שחקן בין קבוצות ליגת העל, מגיל 22 לגיל 26.