כרטיסים חדשים ואשור רשאי ליגה גבוהה יותר

14:25 16/03/2004
                            14 מרץ 2004
לכבוד
______________א.ג.נ.,


עקב מקרים רבים, שבהם הוצאו כרטיסים חדשים או בוצעו אשור של רשאי לליגה

נוספת ללא מסמך רשמי ובעטייה נגרמו אי הבנות וכפילויות, החל מתאריך

14/03/04 לא ניתן לבצע שום פעולת רשאי לליגה נוספת או הנפקת כרטיס שחקן שאבד

ללא מכתב מהאגודה, בצירוף חותמת וחתימת ב"כ האגודה.לידיעתכם.

                            בכבוד רב,


                            נפתלי גושן
                            רכז הליגותF:\עדית\נפתלי\חוזרים\2003-04\רשאי.doc