תקופת ההעברות הנוספת ורישום שחקניות -ליגה לאומית נשים: תזכורת

11:30 02/11/2011

01 נובמבר 2011
לכבוד
קבוצות ליגה לאומית נשים

ג.א.נ.,

הנדון: תקופת ההעברות הנוספת ורישום שחקניות: תזכורת
1. תקופת ההעברות הנוספת החלה ביום רביעי 09/11/11 (לאחר מחזור 5) ותסתיים ביום שלישי 27/12/11 בשעה 14:00 בצהרים (לאחר מחזור 11 בליגה שהוא מחזור אמצע עונת המשחקים).

2. בתקופת ההעברות הנוספת תוכל כל קבוצה לקלוט בשורותיה עד שתי שחקניות ישראליות בלבד, וזאת במסגרת 15 השחקניות המותרות לקבוצה לרשום בשורותיה.
במידה ובקבוצה רשומות כבר 15 שחקניות ניתן לבטל רישום שחקניות. במקרה זה יש להמציא לאיגוד אישור בכתב מהשחקנית המבוטלת והחזרת כרטיס השחקן שלה, שחקנית ישראלית שכרטיסה בוטל תוכל להירשם מחדש בקבוצתה במסגרת ההעברות הישראליות המותרות, אך במקרה כזה לא תוכל הקבוצה לבטלה פעם נוספת.

3. שחקנית יכולה לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.

4. בתקופת ההעברות הנוספת תהא קבוצה רשאית גם לרשום בשורותיה שחקנית חדשה אשר לא רשומה באותה עונה בכל קבוצה אחרת, ורישומה יבוא במסגרת מכסת ההעברות המותרת.

5. שחקנית שתועבר או תירשם בתקופת ההעברות הנוספת תהיה רשאית לשחק בקבוצתה החדשה במחזור הקרוב להעברתה ובלבד שטופס ההעברה/הרשמה יומצא לאיגוד עד 5 ימים לפני מועד המשחק (עד יום חמישי בשבוע), ולשחקנית יש מקום פנוי ברשימת 15 השחקניות של הקבוצה.

6. בליגה לאומית נשים אין אפשרות לרשום שחקניות זרות או שחקניות במעמד של תושב ארעי. בליגה זו ניתן לרשום רק שחקניות בעלות אזרחות ישראלית מלאה.
דוגמה של תעודת האזרחות שעל השחקניות להביא נמצא בספר המשחקים.

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות