ליגת-על גברים : שינויים בתקנון מנהלת הליגה

13:18 28/08/2005

                        
                            28 אוגוסט 2005

לכבוד

קבוצות ליגת-על גברים


א.נ.,


     הנדון: שינויים בתקנון מנהלת הליגה


מצ"ב שינויים בתקנון מנהלת הליגה כפי שנקבעו ע"י דירקטוריון מנהלת

הליגה ונוסחו משפטית ע"י היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל.                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות


נספח (מס' 13) לתקנון האליפות של מנהלת ליגת-העל לגברים
נספח זה יבוא במקום נספח (מס' 12)

שיתוף שחקנים בעלי נתינות זרה

סעיף 5ד'(3) לתקנון משחקי האליפות יתוקן ובמקומו תבוא הפסקה הבאה:
"5.1    קבוצה בליגת העל לגברים תהיה רשאית לרשום בשירותיה שחקנים בעלי נתינות זרה ושחקנים ישראליים.
5.2    קבוצה לא תהא רשאית לשתף בכל משחק ומשחק יותר מאשר 4 שחקנים בעלי נתינות זרה, אשר ירשמו בטופס המשחק. שחקן בעל נתינות זרה אשר הורחק ואינו רשאי לשחק עקב עונש משמעתי, תהא הקבוצה בה רשום השחקן רשאית לרשום בטופס המשחק ו/או המשחקים שלאחר ההרחקה שחקן אחר בעל נתינות זרה מבין השחקנים הרשומים כבר בשורותיה."

דברי הסבר:
במסגרת המשך הליכי פתיחת השורות באירופה ובעולם כולו לכדורסלנים בעלי נתינות זרה, ועל מנת להביא להגברת התחרותיות בליגה ולמתן חופש פעולה מקסימלי לקבוצות בבחירת סגל אשר יאפשר עמידה בהצלחה במשימותיהן המקומיות והבינלאומיות, החליטה המנהלת לבטל את האבחנה שנערכה עד כה בין שחקני בוסמן לשחקנים זרים.
כל זאת, בשים לב ותוך הקפדה יתרה כי לא יחול כל שינוי במספר השחקנים הזרים אשר ישחקו בקבוצה בליגת העל לגברים בכל משחק ומשחק וכי לא יהיה בביטול האבחנה כאמור כדי להשפיע על מעמדו של השחקן הישראלי.

נספח (מס' 14) לתקנון האליפות של מנהלת ליגת-העל לגברים
נספח זה יבוא במקום נספח (מס' 8)

רישום שחקנים בטופס המשחק

סעיף 48(א) לתקנון משחקי האליפות יתוקן ובמקומו תבוא הפסקה הבאה:
"לפני תחילת כל משחק בליגת העל לגברים חייבים מאמני הקבוצות המשחקות להגיש לשופט הפוסק רשימה שתכלול לכל הפחות 11 משחקניהן ולכל היותר 13 משחקני קבוצתם אשר ישתתפו במשחק בציון המספרים המופיעים על חולצותיהם וגופיותיהם וכן את כרטיסי המתחרה של השחקנים, אשר יוחזרו להם בתום המשחק, לבד אם החליט השופט אחרת. שחקן שלא ירשם בטופס המשחק עד לתחילת המשחק, לא יהא רשאי להשתתף במשחק"

דברי הסבר:
בהמשך למגמת המנהלת להבטיח אפשרות שילובם של כלל שחקניה הישראלים של כל קבוצה וקבוצה במשחקי ליגת העל לגברים, החליטה המנהלת לאפשר לקבוצות לרשום בטופס המשחק את כל 13 שחקניהן הרשומים.
בשים לב כי לעיתים נבצר משחקן זה או אחר ליטול חלק במשחקי הקבוצה מפאת פציעה ו/או מכל טעם אחר, הוחלט כי קבוצה תהיה רשאית לרשום בטופס המשחק מספר מינימלי של 11 שחקנים.* מאחר והוראות מילוי טופס המשחק מנויות בסעיף 48 לתקנון משחקי האליפות, ומאחר וסעיף זה אינו כלול בנספח להסכם שבין האיגוד למנהלת, אושר שינוי תקנון זה בישיבת הנהלה מס' 8 מתאריך 14.6.05.
נספח (מס' 15) לתקנון האליפות של מנהלת ליגת-העל לגברים
נספח זה יבוא במקום נספח (מס' 1)

מועד העברת שחקנים ישראליים ובעלי נתינות זרה

סעיף 11 לתקנון משחקי האליפות יוחלף בהוראות הבאות:

11. תקופת ההעברות
א.     העברת שחקנים מאגודה לאגודה, תהא מותרת אך ורק בתקופת ההעברות.
ב.     תקופת ההעברות בליגת העל לגברים תחל במועד שיקבע על ידי מנהלת ליגת העל לגברים, בהתאם לתאריך פתיחת העונה, ותבוא על סיומה 48 שעות לפני מועד פתיחת סיבוב המשחקים השלישי.
ג.     שחקן שהועבר מקבוצה מעבירה לקבוצה נעברת יהא רשאי לשחק בשורות הקבוצה הנעברת עוד ביום ביצוע ההעברה, ובלבד שלידי מזכירות האיגוד הומצאה הבקשה המקורית, לרבות כלל המסמכים המקוריים אשר צריכים היו להצטרף אליה על פי הוראות התקנון, עד לשעה 11:00 בבוקר באותו היום.
ד.     על אף האמור בסעיף ג' לעיל, שחקן בליגת העל לגברים אשר עבר מקבוצה מעבירה לקבוצה נעברת לא יהא רשאי לשחק בשורות הקבוצה הנעברת באותו מחזור משחקים, אם וככל שבמחזור זה הוא כבר נרשם בטופס המשחק של הקבוצה המעבירה.
ה.     קבוצה בליגת העל גברים תוכל לקלוט בשורותיה בתקופת ההעברות מספר בלתי מוגבל של שחקנים, וזאת במסגרת 13 השחקנים שמותר לה לרשום בשורותיה.
ו.     לא ניתן להעביר ו/או להשאיל בתקופת ההעברות שחקן אשר נקלט בקבוצה הנעברת במהלך עונת המשחקים.


-2-

מועד לרישום שחקנים ישראליים ובעלי נתינות זרה
סעיף 5(ו) לתקנון משחקי האליפות יתוקן ובמקומו תבוא הפסקה הבאה:
"שחקן בליגת העל לגברים (שחקן ישראלי או בעל נתינות זרה) יהיה רשאי להירשם באיגוד אם יביא את הבקשה למזכירות האיגוד עד 48 שעות לפני פתיחת סיבוב המשחקים השלישי בליגה.
שחקן יהא רשאי לשחק בקבוצתו עוד ביום הרישום כאמור ובלבד שלידי מזכירות האיגוד הומצאה הבקשה המקורית, לרבות כלל המסמכים המקוריים אשר צריכים היו להצטרף אליה על פי הוראות התקנון, עד לשעה 11:00 בבוקר באותו היום"


דברי הסבר:
לשם הגברת התחרותיות בליגה ועל מנת לאפשר לקבוצות ליגת העל לגברים ליתן מענה מיידי לצרכים ושינויים בקבוצה, החליטה מנהלת הליגה להחליף את מנגנון ההעברות ורישומם של שחקנים חדשים ולהנהיג שיטה חדשה, במסגרתה תתאפשר גמישות מלאה של הקבוצות בניהול סגל הקבוצה, עד סמוך לתחילת סיבוב המשחקים השלישי בליגה.
מפאת הרצון לשמור על ערכים ספורטיביים סברה המנהלת כי אין לאפשר העברתם/רישומם של שחקנים בסמוך לתום עונת המשחקים.