חוזר רשמי מס' 2 לעונת 2001/2002

15:23 21/06/2001
19 יוני 2001

הנדון: חוזר רשמי מס' 2 לעונת 2001/2002

ע"פ החלטת נשיאות איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 22/5/01, הרי על כל
אגודה להציג בעת הרשמתה לליגה אישור על עריכת ביטוח תאונות אישיות
לספורטאים, בהתאם לחוק הספורט ובכפוף לתקנות איגוד הכדורסל.
על האגודות להצהיר בעת הרשמתם ע"ג טופס ההרשמה על כך שספורטאיהם
מבוטחים ועליהם לציין את שם החברה המבטחת ואת סכומי הביטוח.
בנוסף לכך, על האגודות להעביר בעת הרשמתן לליגה גם כתב התחייבות
ושיפוי ע"פ הטופס המצ"ב.


בכבוד רב,

יהודה שקמה - מזכ"ל
נפתלי גושן - רכז הליגות
תאריך ________________

לכבוד:
איגוד הכדורסל בישראל
שד' יהודית 36
תל-אביב

הנדון : כתב התחייבות ושיפוי

אנו הח"מ, אגודת/קבוצת __________________________, מתחייבים בזאת
לפצות ולשפות את איגוד הכדורסל בישראל או מי מטעמכם, מיד עם דרישתכם הראשונה,
בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדכם, בגין אי עריכת ביטוח ו/או עריכת ביטוח חסר
בהתאם לחוק הספורט התשמ"ח-1988 ו/או תקנות הספורט (ביטוח) התשנ"ה-1994 ו/או כל
דין אחר, וזאת בנוגע לכל קבוצות הכדורסל של האגודה.
ידוע לנו כי אך ורק על סמך אישורנו והצהרתנו דלעיל, הסכים האיגוד לרשום את קבוצותינו
כחברות באיגוד.

ולראיה באנו על החתום :
שם ב"כ הקבוצה _____________
חותמת האגודה _______________