חוזר רשמי מספר 4 לעונת 2001/2002

10:03 25/07/2001
                         19 יולי 2001

לכבוד

______________

א.ג.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 4 לעונת 2001/2002

הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 18/7/01, החליטה על שינויים בתקנוני האיגוד, כמפורט להלן :

1)    אחרי סעיף 2 ו' לתקנון משחקי האליפות יובא הסעיף כדלקמן :

    2ז'    "נשיאות איגוד הכדורסל תהא מוסמכת לקבוע מעת לעת תקציב סף תחתון כתנאי להשתתפות של קבוצות במשחקי ליגת-העל גברים.

    הודעה על קביעת סף תימסר לקבוצות המשתתפות בליגת-העל
    בחוזר רשמי שיפורסם לא יאוחר מ-3 חודשים לפני פתיחת
    העונה.

        קבוצה שלא תעמוד בתקציב הסף שנקבע, לא תהא רשאית להשתתף
        בליגה בה היא משתתפת ותורד אוטומטית לליגה נמוכה יותר."

    דברי הסבר
    
במסגרת הרפורמה בכדורסל והקמת ליגת-העל, הוחלט כי הנשיאות תהיה מוסמכת לקבוע סף תקציב תחתון לקבוצות, בין השאר כדי לשמור על רמה נאותה של ליגת-העל.

נשיאות איגוד הכדורסל החליטה לקבוע תקציב לפעילות שוטפת בסך 4 מליון ₪, וזאת לעונת 2001/2002 והודעה בגין כך שוגרה לקבוצות.

    התיקון בתקנון הוא ברמה העקרונית, על-מנת לאפשר לאיגוד הכדורסל
    לקבוע תקרת שכר ההולמת את הצרכים המשתנים של הענף.     

2.    בהתאם לסעיף 3 (ג) להמלצות ועדת ליגות מקצועיות מס' 26 מתאריך
    15/5/01 והחלטת נשיאות איגוד הכדורסל מיום 22/5/01, מצ"ב שינויים
    בתקנון משחקי הגביע :
                                /2…


-2-

    א.    לתקנון משחקי הגביע יתווסף סעיף 6 (ד) בנוסח כדלקמן :

"נקבע כי הפסידה קבוצה "הפסד טכני" (להלן : "הקבוצה המפסידה"), מכל סיבה שהיא וכמשמעותו בחוקת הכדורסל ובתקנוני איגוד הכדורסל, תוכרז הקבוצה השניה כמנצחת (להלן "הקבוצה המנצחת") והקבוצה המפסידה תוצא אוטומטית ממסגרת משחקי הגביע באותה עונה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולמען הסר ספק, במקרים בהם אמורים להתקיים בין הקבוצות שני משחקים (בשיטת בית-וחוץ) :
    
        1.    הפסד טכני במשחק הראשון מבין השניים, יגרום לביטולו מראש של המשחק השני, ולהעפלתה של הקבוצה המנצחת לשלב הבא.
        2.    הפסד טכני במשחק השני מבין השניים, יגרום לביטול
            תוצאת המשחק הראשון ולהעפלתה של הקבוצה המנצחת
            לשלב הבא."

    ב.    דברי הסבר

    על מנת למנוע מצב בו, לדוגמא, קבוצה שניצחה בהפרש סלים העולה על
    20 נק' במשחק הראשון מבין השניים, תבקש לחסוך בהוצאות המשחק
    השני ועל כן לא תטרח להופיע במחשבה שמא אי הופעתה משמעותה
    הפסד של 20:0 ועליה לשלב הבא, ו/או למנוע כל מצב דומה בו יובאו
    בחשבון שיקולים שאינם ספורטיביים, ומאחר והיתה קיימת לאקונה
    בתקנון משחקי הגביע בכל הקשור בכך - המליצה ועדת ליגות מקצועיות
    לקבוע כי הפסד טכני גורר אחריו סילוק אוטומטי ממסגרת משחקי
    הגביע באותה עונה (יצויין כי סנקציה דומה מופיעה גם בתקנון פיב"א
    במקרה של משחק כפול).

3.    לאחרונה תוקן סעיף 11 לחוק הספורט, בכל הקשור להעברות קטינים ללא הסכמת
    קבוצתם. להלן התיקונים הרלוונטים בתקנון משחקי האליפות, לאור תיקון החוק :

    א.    סעיף 17 לתקנון משחקי האליפות יתוקן כך שבכל מקום בו ישנה
        התיחסות לגיל 18 יש לרשום את הגיל 17 (ס"ק א' ו- ה' (1)).

    ב.    סעיף 18(א) לתקנון משחקי האליפות יתוקן כך שנוסח יהיה כדלקמן :

        1.    סעיף 18 (א) יהיה מעתה סעיף 18 (ב) וכותרתו תשונה ותהיה מעתה "העברת ספורטאים בגילאים 17-15".
                                /3…

-3-


        2.    בסעיף 18 (א) (1) (מעתה : 18 (ב) (1)), במקום המילים : "שחקן שגילו פחות מ-18 שנה", יש לרשום "שחקן שגילו הוא בין 15 ל-17 שנה".
        3.    בסעיף 18 (א) (2) (מעתה 18 (ב) (2)), יש למחוק את ס"ק ב' ו-ה'. יודגש כי שינוי זה אינו פועל יוצא מהתיקון לחוק הספורט, אלא מסקנה מן הפרקטיקה. סעיפים אלה מערימים קשיים על הקטינים, שלא לצורך.
        4.    כמו כן הוחלט להוסיף בסיפא לס"ק זה כי "מסירת מלוא הפרטים וחתימה כדין על טופס ההודעה הנזכר בס"ק א' לעיל, ייחשב כאישור בהתאם לס"ק ג' ו-ד'".

    ג.    יתווסף סעיף 18 (א) לתקנון משחקי האליפות, שכותרתו תהיה
        "העברת ספורטאים שגילם עד 15 שנה", בנוסח כדלקמן :

        1.    שחקן שגילו פחות מ-15 שנה יוכל, באין הסכמה של אגודתו (להלן : "הקבוצה") להעברתו, להודיע על רצונו לעזוב את קבוצתו והוא יוכל לעבור לכל קבוצה בה הוא חפץ ושתסכים לקבלו (להלן "הקבוצה הקולטת"), במועד כמפורט להלן, ולאחר שימלא אחר כל ההוראות המפורטות בסעיף 2 להלן :
            א.    מסר את ההודעה במהלך סיבוב א' של עונת
                הספורט - בתוך 30 ימים מתחילתו של סיבוב ב'
                של אותה עונה.
            ב.    מסר את ההודעה במהלך סיבוב ב' של העונה-
                בתוך 30 ימים מסיומה של אותה עונה.
            ג.    מסר את ההודעה במהלך תקופת הפגרה שבין
            העונות - יש לראות הודעה זו כהודעה
            שניתנה במהלך סיבוב א' של העונה, על כן
            יחולו הוראות ס"ק א' לעיל.

        2.    על השחקן להמציא למזכירות האיגוד את המסמכים והאישורים הבאים :

            א.    טופס הודעה על רצונו של השחקן לעזוב את
                קבוצתו, בנוסח שיוכן ע"י מזכירות האיגוד, בצירוף
                אגרת העברה בסכום כפי שייקבע מעת לעת ע"י
                הנהלת האיגוד.
        ב.    אישור חתום ע"י הוריו או אפוטרופסיו הטבעיים
            שהם מסכימים לעזיבתו את הקבוצה.
            ג.    מסירת מלוא הפרטים וחתימה כדין על טופס ההודעה הנזכר בס"ק א' לעיל, ייחשב כאישור בהתאם לס"ק ב'.
                
        3.    א.    שחקן מושאל ע"י הקבוצה לקבוצה אחרת,
        לא יהיה רשאי להודיע לאיגוד הודעה כאמור
        בס"ק 1 דלעיל, כל עוד לא חזר לקבוצה.                            /4…

-4-


    ב.    קבוצה שקיבלה משחקן הודעה כאמור בס"ק
        1 דלעיל, לא תהיה רשאית להשאילו לקבוצה אחרת
        בתקופת     הביניים עד לאישור העברתו לקבוצה
        הקולטת.

4.    שחקן לא יהיה רשאי ליתן הודעה כאמור בסעיף 1 דלעיל,
    בזמן שהוא מרצה עונש משמעתי שנגזר עליו ע"י מוסד     
    מהמוסדות השיפוטיים של האיגוד.

5.    בתקופת המעבר שבין תאריך משלוח הודעה לאיגוד על
    רצונו של השחקן לעזוב את הקבוצה כאמור בס"ק 1 דלעיל,     
    ועד לאישור העברת השחקן לקבוצה הקולטת - אסור
    לשחקן להתאמן ו/או לשחק במסגרת קבוצה אחרת מזו בה
    הוא רשום ואסור לו לקבל כל תמורה או בכסף או בשווה
    כסף מקבוצה אחרת מזו בה הוא רשום.


    ד.    דברי הסבר
        
        על מטרת תיקון החוק אנו לומדים מדברי ההסבר שהובאו בהצעת חוק
        מס' 2866 מיום 27/3/00, שם נאמר "מוצע לקצר את התקופות לגבי
        קטין מתחת לגיל 15 ובנסיבות המיוחדות לקצרן גם לגבי קטין שגילו
        בין 15 ל-18 שנים." על פי התיקון, קוצרה התקופה להעברות קטינים
        (באין הסכמה של הקבוצה להעברתם) באופן משמעותי, על כן ובהתאם
        לתיקון החוק - תוקנו הסעיפים הרלוונטים בתקנון משחקי האליפות.

            


              בכבוד רב,

         נפתלי גושן
                     רכז הליגות