חוזר רשמי מס' 5 לעונת 2002/3

15:15 06/03/2003


         
                                     5 מרץ 2003

לכבוד

_______________

ג.א.נ,


הנדון: חוזר רשמי מס' 5 לעונת 2002/2003


הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 4.3.03, החליטה על השינויים הבאים
בתקנון גביע המדינה לגברים כדלקמן :

1.    סעיף 5 ד' לתקנון משחקי הגביע יבוטל ובמקומו יבוא :

    "ד    משחקי חצי גמר וגמר גביע המדינה לגברים וחצי גמר וגמר     
        גביע המדינה לנשים, יתקיימו באולם אשר ייקבע ע"י נשיאות
        איגוד הכדורסל.
        משחקי חצי הגמר והגמר כאמור לעיל ייערכו בשבוע אחד ובאולם
        אחד."

    דברי הסבר
    ע"פ תיקון לתקנון משחקי חצי הגמר והגמר נערכים באולם נייטרלי, הוברר
    כי אין מספיק אולמות מתאימים למשחקים בעלי חשיבות כנ"ל. לחילופין,
    לעיתים האכסניה הולמת, אולם ישנם קשיים בארגון המשחקים באולמות
    מסוימים ולא תמיד זוכה איגוד הכדורסל לשיתוף פעולה המאפשר ארגון
    משחקים ברמה הנאותה הנדרשת.

    הנשיאות קיימה דיון בנושא ואישרה את המלצת הועדה המקצועית ולצורך
    כך שונה התקנון.

2.    סעיף 4 לתקנון משחקי הגביע ישונה באופן שיתווסף לו סעיף קטן ג' כדלקמן :

    "    שחקנים מליגת העל לגברים אשר רשאים להשתתף במשחקים
        בהתאם להוראות משחקי האליפות ו/או בהתאם לתקנון האליפות
        של מנהלת ליגת העל לגברים או בהתאם לתיקונים בתקנונים
        הנ"ל, יהיו רשאים להשתתף גם במשחקי הגביע."


    דברי הסבר
ע"פ ההסכם שנחתם בין האיגוד לבין מנהלת ליגת העל בכדורסל (2002) בע"מ (להלן : "מנהלת ליגת העל") וע"פ תקנון האליפות של מנהלת ליגת העל לגברים המחתה הנהלת האיגוד למנהלת ליגת העל סמכויות חקיקה בכל הקשור לתקנון משחקי האליפות.

המנהלת ערכה מספר שינויים בתקנון משחקי האליפות אשר ישימים לגבי משחקי ליגת העל.

כל הסמכויות בקשר למשחקי הגביע נשארו בידי הנהלת האיגוד. לא יעלה על הדעת כי לא תהיה התאמה בכל הקשור לשיתוף שחקנים בין המשחקים הנערכים במסגרת ליגת העל לבין המשחקים הנערכים במסגרת הגביע.

    לצורך קביעת אמות מידה אחידות הוחלט על שינוי התקנון.

3.    הנהלת איגוד הכדורסל החליטה על הוראת שעה לתקנות משחקי גביע המדינה לגברים לעונת 2003/2004 :

    1.    כללי
בהתאם להחלטת הנהלת איגוד הכדורסל בישראל, יפוצלו משחקי גביע המדינה לגברים ויתקיימו בכל שנה במקביל למשחקי הליגה של אותה עונה.
    
    2.    השם
        א.    משחקי הגביע לגברים לעונת 2003/2004 בהם ישתתפו קבוצות ליגת העל וליגה לאומית תיקראנה תחרויות "גביע המדינה".

    3.    שיטת המשחקים

        א.    גביע המדינה לגברים
1)    במשחקי גביע המדינה לגברים ישתתפו כל קבוצות ליגת העל וליגה לאומית לגברים.
2)    המשחקים יתקיימו בסיבוב אחד בלבד.
3)    בשלב הראשון ישחקו כל הקבוצות, למעט 8 הקבוצות שהגיעו בעונה הקודמת לשלב רבע הגמר.
4)    הביתיות תיקבע ע"י הגרלה.
5)    במקרה של משחק בין קבוצה בליגה לאומית לקבוצה בליגת העל, הקבוצה מהליגה הלאומית תהיה המארחת ללא צורך בקיום הגרלה.
6)    קבוצה מליגה לאומית תהיה רשאית להחליף ביתיות עם קבוצה מליגת העל באישור ועדת הליגה והגביע.
7)    בשלב השני (היינו שלב שמינית הגמר) ישתתפו 16 קבוצות. 8 הקבוצות המנצחות בשלב הראשון ו-8 הקבוצות ששיחקו בעונה שחלפה בשלב רבע הגמר.
8)     הוראות סעיפים קטנים 5,4, ו-6 דלעיל - יחולו גם בשלב השני.
9)     המשחקים בשלב הראשון ובשלב השני ייערכו כולם בשבוע אחד
במהלך חודש דצמבר 2003, לפי קביעת ועדת הליגה והגביע. שלב
ראשון ביום ג' בשבוע ושלב שני ייערך ביום ה' באותו שבוע.

10)     8 הקבוצות המנצחות בשמינית הגמר - תשחקנה בשלב רבע הגמר.
11)     משחקי רבע הגמר ייערכו ב-2 אולמות אשר יקבעו ע"י נשיאות
איגוד הכדורסל ע"פ המלצת ועדת הארגון.
12) במשחקי חצי הגמר ישתתפו 4 הקבוצות המנצחות בשלב רבע
הגמר.    
13) משחקי חצי הגמר ייערכו בערב אחד באותו אולם אשר ייקבע ע"י
נשיאות איגוד הכדורסל ע"פ המלצת ועדת הארגון.
             14) 2 הקבוצות המנצחות בחצי הגמר ישתתפו במשחק הגמר אשר     
ייערך באותו אולם בו נערכו משחקי חצי הגמר.
             15) משחקי רבע הגמר, חצי הגמר והגמר ייערכו בשבוע אחד בחודש                  מרץ או אפריל 2004 לפי קביעת ועדת הליגה והגביע. משחקי רבע
         הגמר ייערכו ביום א' בשבוע, משחקי חצי גמר ביום ג' באותו שבוע    
והגמר ביום ה' באותו שבוע.

4.    חלוקת הכנסות
    א.    הכנסות המשחקים עד שלב שמינית הגמר יחולקו בין הקבוצות המתמודדות לאחר ניכוי הוצאות הקבוצה הביתית.
    ב.    היתה מחלוקת בנושא הוצאות הקבוצה הביתית יכריע במחלוקת זו מזכ"ל האיגוד.    
    ג.    הכנסות משלב רבע הגמר ואילך יחולקו באופן הבא : מחצית ההכנסות לאיגוד הכדורסל והמחצית השניה לקבוצות המשתתפות, הכל לאחר ניכוי ההוצאות.

5.    הוראות כלליות
    א.    שאר ההוראות של תקנון משחקי הגביע יחולו בהתאם גם לגבי הוראות שעה אלה בשינויים המחויבים מן העניין.
    

דברי הסבר
התקנון מובא כהוראת שעה לעונת 2003/2004 ע"פ המלצת הועדה המקצועית. הכוונה לבחון בעונה זו האם הרפורמה היא מוצלחת אם לאו ובהתאם לניסיון הנרכש לקבוע תקנון סופי למשחקי הגביע. בהעדר חקיקה אחרת אנו חוזרים לנוסח המקורי של תקנון משחקי הגביע לאחר תום עונת 2003/2004.

המשחקים נערכים בשיטה של סיבוב אחד ויהיו מרוכזים למועדים קבועים ומצומצמים על מנת להגביר את המתח והתחרותיות במסגרת זו.

                                    בכבוד רב,
        
                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגותF:\עידית\נפתלי\חוזרים\106.DOC