תוכניות משחקים

10:08 15/08/201111 אוגוסט 2011


לכבוד

________________ג.א.נ.

הנדון: תוכניות משחקיםהחל מפרסום חוזר זה יפורסמו חלק מתוכניות המשחקים באתר האינטרנט של האיגוד בסרגל של תוכנית משחקים.

התוכנית הרשמית הסופית היא התוכנית שתפורסם בספר/דיסק המשחקים שייצא במהלך חודש ספטמבר.

בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות