מכרז - זכויות שידור משחקי נבחרות ישראל

12:13 21/09/2014
איגוד הכדורסל בישראל
עמותה רשומה מס' 58-000216-0הודעה בדבר הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות שידור משחקי נבחרות ישראל (בוגרים) לגברים ולנשים (במסגרת מוקדמות אליפויות אירופה השונות) וכן לרכישת זכויות שידור משחקי גביע המדינה לגברים ולנשים, בעונות המשחקים 2014/15, 2015/16 ו- 2016/17 (אופציה בלבד).

1. את מסמכי ההזמנה לרבות נוסח ההסכם ניתן לקבל במשרדי איגוד הכדורסל בישראל ברח' שדרות יהודית 36, תל-אביב. את ההצעות יש להגיש בהתאם לתנאי ההזמנה עד ולא יאוחר מיום 6 אוקטובר 2014 בשעה 14:00.
2. פנייה זו אינה מהווה הצעה והאיגוד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה ליותר מגורם אחד, לצמצם את היקף השירות, לקבל הצעה לחלק מהשירות או לבטל את הפנייה ו/או ההליך. האיגוד שומר על זכותו לערוך התמחרות בין המציעים, כולם או מקצתם, לנהל משא ומתן בכל שלב שהוא (עם כל מציע בנפרד או עם אחרים).
.