שנוי תקנון בקורת תקציבים

18:31 20/08/2006

                 20 אוגוסט 2006
לכבוד

__________________


א.נ,


הנדון:    שינוי תקנון ביקורת תקציבים והוראת שעה לתקנון האליפות

1.    סעיף 13א. לתקנון ביקורת התקציבים הנוכחי ישונה, ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:
    
"א.    קבוצה האמורה לשחק בליגת העל גברים שלא המציאה בטוחות כנדרש ע"י הרשות או שהרשות החליטה סופית שלא לאשר את תקציבה לפני פתיחת משחקי הליגה, תרד לליגה לאומית.
במקום הקבוצה או הקבוצות שתרדנה כאמור לעיל, ישובצו קבוצות לפי הסדר כדלקמן:
(1)    היורדת הבכירה בדירוג;
(2)    הקבוצה המדורגת בליגה הלאומית לאחר הקבוצה או הקבוצות שעלו לליגת העל;
(3)    הקבוצה המדורגת בליגה הלאומית במקום השלישי ;
(4)    היורדת הנוספת מליגת העל :
(5)    הקבוצות הבאות לפי דירוגן בליגה הלאומית.
(6)    השתתפות של כל קבוצה אחרת הרשומה באיגוד הכדורסל, והממלאת אחר כל הוראות תקנוני איגוד הכדורסל ומנהלת ליגת העל. בחירת קבוצה על פי סעיף זה תקבע בהחלטה פה אחד המשותפת ליו'ר איגוד הכדורסל וליו"ר מנהלת ליגת העל .-2-

א1.    על אף האמור לעיל, קבוצה שהיתה אמורה לרדת לליגת הלאומית אך נותרה בליגת העל לאור הוראות הסעיף הנ"ל, לא תוכל להנות מהוראות הסעיף שתי עונות ברציפות, או יותר מפעמיים [ גם אם לא רצופות ] במשך חמש עונות".

דברי הסבר:
התיקון לתקנון אושר בישיבת הנהלת איגוד הכדורסל מיום 8.8.06 על פי המלצת הועדה המקצועית לאיגוד הכדורסל. מטרת השינוי לשמור על מספר זוגי של קבוצת בליגת העל.
על פי סעיף 13 להסכם בין האיגוד למנהלת, תוקף שינויים אלה הוא לשתי עונות לפחות ובסמכות האיגוד לשנות מספר הקבוצות העולות והיורדות, רק לאחר חלוף שתי עונות כדי ליצור ודאות ספורטיבית.


2.    סעיף 2ח' לתקנון משחקי האליפות יתוקן לעונת 2006/2007 כדלקמן:
הוראת שעה:

"על אף האמור בתקנון משחקי האליפות ובתקנון מנהלת ליגת העל, ניתן יהיה לאשר לקבוצה ו/או קבוצות בליגת העל תקציב סף הנמוך ב-20% ממיליון דולר, בהחלטה שתתקבל פה אחד ע"י יו"ר איגוד הכדורסל ויו"ר מנהלת ליגת העל.

למקרה ואושרה השתתפות קבוצה בתקציב קטן כאמור, תהא אותה קבוצה זכאית רק לחלק היחסי מההכנסות לחלוקה לקבוצה, בהתאם לאחוז ההפחתה בתקציב המאושר לעומת תקציב הסף ואילו יתרת הסכום תחולק בין יתר הקבוצות.

תוקף הוראת שעה זו, על אף האמור בתקנון משחקי האליפות, יחול לעונת 2006/2007 בלבד והוא יכנס לתוקף החל מיום פרסומו בחוזר רשמי של איגוד הכדורסל".

-3-


דברי הסבר:

התיקון לתקנון אושר בישיבת הנהלת איגוד הכדורסל מיום 8.8.06.
האפשרות להפחתה בתקציב הסף נובע מהמצב הכלכלי הדחוק של חלק מהקבוצות ומשעת החירום במדינה בעקבות המלחמה בלבנון ועל כן מדובר בהוראת שעה לעונה אחת בלבד.
                    בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות