זימון לכינוס מיוחד של האסיפה הכללית

12:30 01/03/2007
                

                                         28 פבר' 2007
                                         י' אדר תשס'ז
                                        ע'ר- 58-000-2160

חברי האסיפה הכללית
חברי הנהלת איגוד הכדורסלא.ג.נ. ,הנדון : זימון לכינוס מיוחד של האסיפה הכללית .
שלום רב ,


1.    כינוס מיוחד של האסיפה הכללית של איגוד הכדורסל יתקיים ביום רביעי, 28 במרס 2007 בשעה : 14.00 , באולם הדיונים ע'ש דני קסטן ז'ל במשרדי איגוד הכדורסל .
2.    על סדר היום :
א.    סקירת יו'ר האיגוד .
ב.    דיון חוזר ואישרור של שינויים ותיקונים בתקנון היסוד של האיגוד.
ג.    שונות .
3.    אם בשעה הייעודה לא יהיה קוורום חוקי של חברי האסיפה הכללית , האסיפה תדחה ותתקיים באותו יום ובאותו מקום בשעה : 14.30 .
4.    לזימון זה מצורף מסמך שהוכן ע'י יועמ'ש ואשר ישמש כמצע לדיון האמור . למסמך זה יצורך מסמך רקע הבא להבהיר מדוע שינויי תקנון שאושרו כבר באסיפה הכללית ביום 14 בדצמ' 2004 עולים היום שוב על שולחן האסיפה .    ב ב ר כ ה ,        
                                יהודה שקמה
                                מזכיר כללי
                

                                         28 פבר' 2007
                                         י' אדר תשס'ז
                                        ע'ר- 58-000-2160

חברי האסיפה הכללית
חברי הנהלת איגוד הכדורסלא.ג.נ. ,הנדון : זימון לכינוס מיוחד של האסיפה הכללית .
דברי רקע והסבר
שלום רב ,1.    באסיפה הכללית מיום 14 בדצמ' 2004 גובשה שורה של החלטות לביצוע שינויים בתקנון היסוד של האיגוד .                                
2.    נוסח ההחלטות שאושרו הועברו לטיפולה של ועדת התקנון של האיגוד שבאותם ימים עמד בראשה השופט תא'ל מיל' עודד מודריק .                    
3.    המלצות וניסוחי הועדה שבו והועלו לאישור מוסדות האיגוד . הנושא הבולט הינה הצעה העוסקת בנושא ביצוע הדחות של מוסדות מכהנים במהלך קרדנציה תקפה וזה עלה בעיקבות האירועים שעלו על סדר יום האיגוד במהלך שנת 2004 .                                    
4.    האסיפה הכללית , בנסיון לייצב הפעילות אישרה שינוי בתקנון , לפיו ניתן להביא להדחת מוסדות בעת קדנציה מכהנת ע'י תמיכת רוב של 3\2 מחברי האסיפה הכללית בעלי זכות ההצבעה בפועל .                    
5.    תיקון זה ולצידו תיקונים אחרים הועברו כדין לרשם העמותות . הטיפול בנושא זה על שולחנו של רשם העמותות , נמשך מאז שנת 2005 ועד היום ממש .                                                
6.    מרבית סעיפי התיקונים אושרו ע'י היועצת המשפטית עו'ד שרייבר ואולם היא אינה מקבלת את זכותה של האסיפה הכללית לאשר את הסעיף כנ'ל ברוב של 3\2 - כפי שנעשה ע'י האסיפה הכללית .                        
7.    ע'כ ואישרור הסעיפים אותם ביקשה עו'ד שרייבר לתקן ואשר הנוסח לא שונה במהות ומוסכם עלינו - עלינו להחליט מחדש ולהעביר פרטיכל האסיפה הכללית עד יום 06 באפריל .                                        
8.    אישור ניהול תקין שניתן לאיגוד בימים אלה , הותנה בסיום ההליך לפי המועד שצויין .                                                 
9.    אני מתגאה בהליך שנעשה בשנים אלה , מאז האסיפה הכללית ביום 14 בדצמ' 2004 ומימוש הסיכומים ע'י מוסדות האיגוד , הכל בשקיפות חדה וברורה .                                                
10.    אנו נציג את עיקרי הטיעונים באמצעות יועמ'ש האיגוד ונבקש את אישור החברים מחדש .                                        


ב ב ר כ ה ,            
                             ירמי אולמרט

                             יו'ר איגוד הכדורסל
עותק :
עו'ד יהושוע קרמר - יועמ'ש


25.2.07
לכבוד                                    לכבוד
מר ירמי אולמרט, יו"ר                            מר יהודה שקמה, מזכ"ל
איגוד הכדורסל בישראל                            איגוד הכדורסל בישראל

א.נ.,                                    א.נ.,

הנדון:    שינויי תקנון יסוד

בהמשך לפגישה שהתקיימה אצל סגנית רשם העמותות, עו"ד אביטל שרייבר, להלן נוסח השינויים המוצעים בתקנון היסוד אותם יש לאשר באסיפה הכללית, בהקדם (עד תחילת אפריל 2007):

1.    ס' 6(2)(ו) לתקנון היסוד, יתוקן כדלקמן:
"ההנהלה רשאית לבחור בועדות נוספות על פי צרכי האיגוד. כן רשאית ההנהלה למנות עד 24 חברים לוועדות השונות, שלא מקרב חברי ההנהלה, וזאת בכפוף לכך שהאחריות לכל הפעולות נותרת בידי ההנהלה".

2.    לסעיף 6(ט) לתקנון היסוד תתווסף בסיפא התוספת הבאה:
"על יפוי הכח להיות ספציפי לאסיפה תוך ציון מועד האסיפה והנושאים העומדים על סדר היום"

3.    לאחר ס"ק 6(5)(ב) לתקנון היסוד, יתווסף ס"ק 6(5)(ג) בנוסח הבא:
"למען הסר ספק מובהר כי כל מסמכי האיגוד ו/או דיוני וועדות האיגוד השונות, פתוחים לעיונם של חברי ועדת הביקורת, לצורך ביצוע תפקידם כקבוע בחוק ובתקנון זה".
4.    בכל הנוגע לסעיף 6(ד) - באסיפה הכללית מיום 14.12.04 אושר תיקון לסעיף, כאשר נוסף ס"ק (4) אשר קבע כדלקמן: "והיה על סדר יומה של האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל תועלה הצעה שעניינה פיזור ההנהלה המכהנת ובחירתה של הנהלה חדשה, הרי שקבלת הצעה זו תהא טעונה רוב של שני שלישים מבעלי זכות ההצבעה בפועל באסיפה הכללית שלא מן המנין, שזומנה לשם כך".

5.    רשם העמותות לא אישר שינוי זה, שכן לטענתם "לא נוכל לאשר נוסח שדורש רוב של 2/3 מבעלי זכות ההצבעה לצורך פיזור ההנהלה המכהנת. זהו רוב שקשה מאד להשיגו ולכן הסעיף מנוגד לסעיף 28 לחוק העמותות תש"ם-1980 המאפשר לאסיפה הכללית להעביר את הועד מתפקידו בכל עת".

6.    סעיף 28 לחוק העמותות קובע כדלקמן: "האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר בועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועד חדש".

7.    אנו סבורים כי התיקון שאושר באסיפה הכללית מיום 14.12.04 אינו נוגד את סעיף 28 לחוק העמותות. לשיטתנו, גם לאחר התיקון המבוקש האסיפה הכללית יכולה להעביר את הועד מכהונתו בכל עת. כל ששונה הוא הרוב הדרוש לכך במסגרת ההצבעה באסיפה הכללית. גם לפני התיקון וגם ע"פ החוק, נדרש רוב כלשהו לצורך העברת הועד מכהונתו. כל ששונה הוא שיעור ההצבעה באסיפה הכללית הדרוש לצורך כך, ואין בכך כדי לפגוע בעקרון (החשוב מאד) בדבר יכולתה של האסיפה הכללית להעביר את הועד מכהונתו בכל עת. אנו אף תומכים עמדתנו, על סמך הוראות סעיף 22(א) לחוק העמותות, הקובע כי: "החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים, אם אין בחוק זה או בתקנון הוראה אחרת לענין זה". דהיינו, הסעיף הינו דיספוזיטיבי, ובהתאם לכך נקבע הרוב המיוחד. יצוין כי גם סעיף 6(ה)(4) לתקנון היסוד של האיגוד קובע רוב מיוחד הדרוש גם בנושאים נוספים.

8.    בפגישה שהתקיימה עם עו"ד שרייבר, סגנית הרשם, סוכם כי הנושא יובא לעיון מחדש של רשם העמותות. עד להסדרת הנושא אל מול רשם העמותות, סוכם כי האיגוד לא יפעל בהתאם לתיקון שאושר. על כן, יש לקבל את אישור האסיפה הכללית שלא לעשות שימוש בתיקון סעיף 6(ד) שאושר באסיפה מיום 14.12.04, עד לקבלת החלטה אחרת.

בכבוד רב ובברכה,

רונן וינברג, עו"ד
קרמר-שפירא-שניידר ושות'
X:\Ronen\איגוד הכדורסל\רשם העמותות\מכתב לירמי ולשקמה - תיקון התקנון בהתאם לסיכום עם שרייבר - 25.2.07.doc