הודעה בדבר הזמנה לקבלת הצעות למתן חסות ואספקת ביגוד וציוד לנבחרות ישראל וקבוצות האקדמיה בכדורסל

09:29 11/09/2014
איגוד הכדורסל בישראל
עמותה רשומה מס' 58-000216-0הודעה בדבר הזמנה לקבלת הצעות למתן חסות ואספקת ביגוד וציוד לנבחרות ישראל וקבוצות האקדמיה בכדורסל של איגוד הכדורסל בישראל (ע"ר) לשנים 2018-2015.

1. את מסמכי ההזמנה לרבות נוסח ההסכם ניתן לקבל במשרדי איגוד הכדורסל בישראל ברח' שדרות יהודית 36, תל-אביב. את ההצעות יש להגיש בהתאם לתנאי ההזמנה עד ולא יאוחר מיום 21 אוקטובר 2014 בשעה 14:00.
2. פנייה זו אינה מהווה הצעה והאיגוד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה ליותר מגורם אחד, לצמצם את היקף השירות, לקבל הצעה לחלק מהשירות או לבטל את הפנייה ו/או ההליך. האיגוד שומר על זכותו לערוך התמחרות בין המציעים, כולם או מקצתם, לנהל משא ומתן בכל שלב שהוא (עם כל מציע בנפרד או עם אחרים).
.