שינויי תקנון בליגות המקצועניות

11:49 17/05/2015-1-

17 במאי 2015

לכבוד

קבוצות ליגת על גברים
קבוצות ליגת על נשים
קבוצות ליגה לאומית גברים

ג.א.נ.,

הנדון: שינויי תקנון בליגות המקצועניות

1. הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 12.5.15 החליטה על שינוי בתקנון המשמעת כדלקמן:

הסעיפים שתוקנו

בהגדרת המונח "פרט" המופיעה בסעיף א 6 לתקנון המשמעת, תתווסף המילה "ואוהד".
תתווסף לסעיף א הגדרת "אוהד"- כל צופה ונוכח בקהל בסמוך לפני אחרי או במהלך של משחק בשלושת הליגות המקצועניות או גביע המדינה, לרבות נוכחות חלקית ולרבות בכניסה ובשטח הסמוך לאולם.

תיקון זה ישפיע על כל מקום בתקנון בו מופיעה המילה "פרט", כגון סעיף 5 (הזמנה לדין- שתיעשה למען של הקבוצה, מבלי לגרוע מסמכות האיגוד לשלוח הזמנה גם לכתבות האישית) , סעיף 20 (עבירות פרט) וסעיף 21 (עונשים פרט).

הוראות לביצוע מיידי

כל הקבוצות בליגות המקצועניות נדרשות:

א. להדפיס על כל כרטיס משחק ומנוי את המלל הבא:

"השימוש בכרטיס זה הוא בכפוף לתקנון המשמעת של איגוד הכדורסל והמחזיק ו/או המשתמש מקבל עליו את סמכות איגוד הכדורסל ותקנון המשמעת".

ב. לדאוג לשילוט בולט בכל הכניסות ליציעים באולם הבית שלהן ולפרסם באופן קבוע בדף הבית של אתר האינטרנט והפייסבוק של הקבוצה את הנוסח הבא:

"כל צופה ונוכח בקהל בסמוך לפני, אחרי, או במהלך משחק בשלושת הליגות המקצועניות או גביע המדינה, לרבות נוכחות חלקית ולרבות בכניסה ובשטח הסמוך לשדה המשחק, מסכים בכך להיותו כפוף לתקנון המשמעת של איגוד הכדורסל ומקבל עליו את סמכות איגוד הכדורסל ותקנון המשמעת".

-2-


רקע ודברי הסבר
תקנון המשמעת יתוקן באופן שיחול גם על אוהד הנוכח במשחק בליגות המקצועניות (על גברים, על נשים, לאומית גברים וגביעי המדינה לגברים ונשים).
התיקון יאפשר ליועץ המשפטי של האיגוד להעמיד לדין משמעתי אוהד בגין הפרת סעיפים כגון התנהגות בלתי ספורטיבית, הפרת סדר, התנהגות בלתי הולמת וכיו"ב ולבקש מבית הדין המשמעתי להטיל על האוהד סנקציות אישיות כגון קנס כספי (סעיף 21ב) או איסור להימצא בתחום שדה המשחק (21 ה) או כל עונש חינוכי אחר שיראה לנכון.
האיגוד מאמין כי הענישה האישית תרתיע אוהדים מהתנהגות בלתי ספורטיבית.

אין בכך כדי לגרוע מסמכות האיגוד הקבועה היום בתקנון להטיל על הקבוצות
אחריות שילוחית למעשי האוהדים ולהטיל עליהן סנקציות בהתאם.

2. הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 12.5.15 החליטה על שינוי בתקנון ביקורת תקציבים כדלקמן:
סעיף 10 א' הנוכחי קובע כך:
"נשיאות בית הדין העליון של האיגוד, לאחר התייעצות עם יו"ר הנהלת האיגוד, ממלא מקומו וסגניו תמנה את מליאת הרשות שתמנה שלושה חברים שאינם ממלאים תפקיד רשמי באיגוד, וזאת בנוסף לרו"ח של האיגוד, שישמש כיו"ר הרשות".
התיקון שאושר:
המילים "וזאת בנוסף לרו"ח של האיגוד שישמש כיו"ר הרשות" יימחקו ובמקומם יבוא "יו"ר רשות ביקורת תקציבים יומלץ ע"י נשיאות בית הדין העליון מבין חברי מליאת הרשות, ומינויו יובא לאישור ההנהלה".
במקום "שלושה" יירשם "חמישה" (התאמה למצב קיים).


בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות