חוזר רשמי מס' 3 לעונת 2012/13

09:22 07/06/2012
05 יוני 2012
לכבוד
_______________

ג.א.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 3 לעונת 2012/13

א. הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 04/06/12, החליטה על שינויים בתקנון ביקורת התקציבים, כדלקמן:
1. סעיף 12(א) לתקנון ביקורת תקציבים ישונה ונוסחו יהיה כדלקמן:
"כל קבוצה חייבת להמציא לרשות בטוחות לרבות בטוחות בנות מימוש, כפי
שידרשו ע"י הרשות ובמועד ובשיעור שיקבע על ידה. הבטוחות תיועדנה
ראשית לתשלום עבור ההוצאות שהוציא האיגוד במימוש הבטוחה (אגרות,
הוצאות, שכ"ט עו"ד ושכ"ט הרשות) וכן להחזר מלוא חובות הקבוצה לאיגוד.
היתרה תיועד לתשלום לשחקנים ו/או מאמנים בלבד עפ"י החלק היחסי
שנקבע לכל שחקן או מאמן בקבוצה ע"י הרשות בגין שכר עבודה כהגדרתו
בסעיף 12(ח) להלן ורק בגין סכומים שנכללו בתקציב ואושרו ע"י הרשות ולא
שולמו".
2. סעיף 12(ה) לתקנון ביקורת תקציבים ישונה ונוסחו יהיה כדלקמן:
"הרשות תהא רשאית להתנות שיתוף קבוצה במשחקי הליגה והגביע, בכך
שהקבוצה תמציא לרשות, לא יאוחר מ- 30 יום לפני תחילת משחקי הליגה
והגביע, בטוחות בנות מימוש עד 100% מחוב הקבוצה לאיגוד וכן בטוחות
בנות מימוש עד 25% מתקציבה המאושר של הקבוצה".
3. סעיף 12(ז) לתקנון ביקורת תקציבים ישונה ונוסחו יהיה כדלקמן:
"הרשות תהא רשאית לעשות שימוש בבטוחות שיומצאו לה, בכפוף לאמור
בס"ק א' דלעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי, בקרות אחד או יותר מהמקרים
הבאים:
1) לא שילמה הקבוצה שכר למאמנים ו/או לשחקנים תקופה העולה על
חודשיים.
2) לא העבירה הקבוצה תשלומים לרשויות המס בגין האמור בסעיף 1 דלעיל,
אותם היא מחויבת להעביר עפ"י כל דין.
.../2


- 2 –


3) לא עמדה קבוצה בהסדר תשלום חובות עבר (שאינם תשלום חוב שכר
שוטף) למאמנים ו/או לשחקנים.
4) לא שילמה הקבוצה סכומים שנפסקו בפסק הבורר.
5) לא שילמה הקבוצה את חובותיה לאיגוד הכדורסל בגין עונה/ות
שהסתיימה/ו."
4. סעיף 12(ח) לתקנון ביקורת תקציבים ישונה, ונוסחו יהיה כדלקמן:
"מומשו בטוחות כאמור לעיל, תחלק הרשות הכספים שמומשו למוטבים (שחקנים או מאמנים) ותשלם לכל אחד מן המוטבים החלק היחסי המגיע לו, בגין שכר עבודה בלבד, מתוך הבטוחות שמומשו כאמור לעיל וזאת לאחר ניכוי הוצאות האיגוד ולאחר החזר מלוא חובות הקבוצה לאיגוד, כאמור בסעיף 12(א) לעיל, ולאחר ניכוי תשלומי מס כחוק. "שכר עבודה" לצורך סעיף זה – הכוונה לתשלומים בגין שכר עבודה ו/או מענקים בלבד (וכן החזר הוצאות לחיילים) ע"פ הסכם שאושר ע"י הרשות, לא כולל ריבית חריגה, פיצויי הלנה, הוצאות, שכ"ט עו"ד ופיצויים עונשיים ורכיבים חריגים מכל מין וסוג שהוא, לפי שיקול דעת הרשות".
ב. הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 21/05/12, החליטה על שינוי בתקנון האקדמיה לבנים, כדלקמן:
"שחקני קבוצת האקדמיה לא יורשו לשחק בגביע המדינה ובגמר סל באגודות האם שלהם".
ג. כל הקבוצות חייבות, בעת הרשמת הקבוצות, למלא בטופס הרשמת הקבוצה כתובת מייל עדכנית, ללא כתובת מייל לא תוכל הקבוצה להירשם לאיגוד.
ד. אגודות להן קבוצות ששיחקו בעונת 2011/12 במסגרת הליגה ואינן רוצות לחדש, בעונה זו, קבוצה מסויימת באגודה מתבקשות להודיע על כך בפקס, כולל מס' הקבוצה שלא תחודש.בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות