שינויים בתקנון ליגת העל

13:01 08/10/2003


                        8 אוקטובר 2003

לכבוד

קבוצות ליגת-על גברים


ג.א.נ,


הנדון: שינויים בתקנון ליגת-העל


רצ"ב שינויים בתקנון מנהלת ליגת-העל גברים ע"פ החלטת
דירקטוריון המנהלת.

                    בכבוד רב,

                            נפתלי גושן
                            רכז הליגות
    
F:\עדית\נפתלי\ליגת-על\496.DOCנספח (מס' 8) לתקנון האליפות של מנהלת
ליגת-העל לגברים

נספח מס' 6 (לתקנון סוכני שחקנים) יתוקן כדלקמן ויתווסף בסופו סעיף 16 כדלקמן :

"16.    השחקן והקבוצה יחתמו על נספח לחוזה בהתאם לנוסח המצ"ב המצורף כטופס מס' 4 אשר יוגש לרשות לביקורת תקציבים."

דברי הסבר
תיקון התקנון נועד לוודא כי רק סוכנים מורשים יפעלו בקשר שבין השחקן לקבוצה והכל בהתאם לתקנון סוכני שחקנים.


נספח (מס' 9) לתקנון האליפות של מנהלת
ליגת-העל לגברים

תקנון בדבר שימוש בכרוז, כלי נגינה, המנון, להקת מעודדות והצגת שחקנים בליגת-העל לגברים

1.    שימוש בכרוז
    1.1    החל מתחילתו של משחק ועד לסיומו, לרבות בפסקי הזמן ובהפסקות, אסור בתכלית האיסור לכרוז לעודד את הקבוצה.

    1.2    הכרוז מורשה ליתן אך ורק מסרים אובייקטיביים לגבי מהלך המשחק ותו-לא.

2.    שימוש בכלי נגינה
    2.1    חל איסור שימוש בכלים מוסיקליים, לרבות צופרים במהלך המשחק, הממוקמים מאחורי ספסל הקבוצה היריבה או מאחורי שולחן המזכירות.
    2.2    השימוש בכלים מוסיקליים ובצופרים מותר אך ורק ביציע, ממול לשולחן המזכירות ומאחורי הסלים.
    2.3    השמעת מוסיקה באמצעות מערכת הכריזה ו/או מערכת הרמקולים באולם מותרת אך ורק לפני תחילת המשחק, בהפסקות ובמהלך פסקי הזמן הכל כאשר הכדור אינו במשחק ומד הזמן אינו פועל.

3.    להקת מעודדות וקמע
    3.1    אין מניעה לעשות שימוש בלהקת מעודדות ובקמע בהפסקות המשחק ובמהלך פסקי הזמן, כאשר הכדור אינו במשחק ומד הזמן אינו פועל.

    3.2    במהלך המשחק, כאשר שעון הזמן פועל, על המעודדות ו/או הקמע, לשבת ולהיות מרוחקים לפחות 2 מ' מקו הרוחב של הסל אליו מתקיפה הקבוצה הביתית.

4.    הימנון
על הקבוצה המארחת חלה חובה להשמיע את ההימנון הלאומי לפני כל משחק כדורסל.

5.    הצגת שחקנים
על הקבוצה הביתית חלה חובה הצגת השחקנים לפני המשחק. הצגת השחקנים תעשה לא יאוחר מ-5 דקות לפני תחילת המשחק ולפני השמעת ההימנון הלאומי.

דברי הסבר
בעונות קודמות התעוררו בעיות לא מעטות בנושא הכרוז ושימוש בכלי נגינה. ועדה מטעם המנהלת גיבשה המלצות בנושא זה הנסמכת על ניסיון העבר, לרבות הערות המשקיפים מטעם איגוד הכדורסל.


נספח (מס' 10) לתקנון האליפות של מנהלת
ליגת-העל לגברים


1.    העברות שחקנים
"העברת שחקן" - העברת שחקן ישראלי שחוזהו הסתיים מקבוצה בה הוא רשום (להלן : "הקבוצה המעבירה") לקבוצה האחרת (להלן : "הקבוצה הקולטת") לתקופת זמן בלתי מוגבלת.

2.    העברת שחקן ישראלי בליגת-העל עד גיל 28
    2.1    אם עד תום עונת המשחקים רשמית הסתיים החוזה בין קבוצה לשחקן ו/או לא הגיעו קבוצה ושחקן להסכמה בדבר התקשרות ו/או חתימה על הסכם לגבי עונה/עונות המשחקים הבאה/ות תכלול הקבוצה את שם השחקן ב"רשימת ההעברות".
    2.2    הקבוצה המעבירה תהיה זכאית לפיצוי בגין אימונו, קידומו והשבחתו של השחקן בהתאם לאמור בתקנון זה.
    2.3    נמצאה קבוצה המעוניינת לקלוט לשורותיה שחקן, אשר שמו כלול ברשימת ההעברות, תנהל משא ומתן עם קבוצתו בקשר לתנאי ההעברה.
    2.4    הגיעו הקבוצות לכלל הסכמה בדבר תנאי העברתו של השחקן, יועבר השחקן בהתאם לתקנון זה לקבוצה הקולטת.
    2.5    לא הגיעו הקבוצות לידי הסכמה בדבר תנאי העברתו של השחקן, תחולנה ההוראות הבאות :
2.5.1    לקבוצה המעבירה תהיה זכות סירוב ראשונה להשוות את חוזהו בקבוצה הקולטת ולהשאירו בשורותיה (כפוף לרצון השחקן).
2.5.2    ויתרה הקבוצה המעבירה על זכות הסירוב ו/או לא הסכים השחקן להישאר בקבוצה, תשלם קבוצה שתקלוט את השחקן 20% משכרו השנתי ברוטו בקבוצה הקולטת לקבוצה המעבירה בגין אימונו, קידומו והשבחתו.
2.5.3    התשלום יבוצע כנגד חתימת הקבוצה המעבירה על טופס ההעברה, לאחר שהחוזה הוצג בפני הבקרה התקציבית.3.    העברת שחקן ישראלי בליגת-העל אשר גילו מעל 28
שחקן אשר גילו עולה על 28 שנים, יהיה רשאי בתום החוזה עם הקבוצה בה הוא רשום אותה עת, לעבור לכל קבוצה שיחפוץ, ללא תנאי כספי, וכך לגבי כל העברה נוספת שלאחר מכן.

4.    השאלת שחקן

        
    4.1    השאלה
"השאלת שחקן" : העברת שחקן עד גיל 22 מהקבוצה בה הוא רשום (להלן : "הקבוצה המשאילה") לקבוצה האחרת (להלן : "הקבוצה הקולטת") עד לתום עונת המשחקים בה התבצעה ההשאלה.
4.2    בתום עונת המשחקים יחזור השחקן אוטומטית לקבוצה
המשאילה.
    4.3    הקבוצה הקולטת תשלם לקבוצה המשאילה 20% משכרו ברוטו
של השחקן בקבוצה הקולטת בגין אימונו, קידומו והשבחתו של השחקן.
    4.4    התשלום יבוצע כנגד חתימת הקבוצה המעבירה על טופס
ההשאלה לאחר שהחוזה הוצג בפני הבקרה התקציבית.

5.    הוראות מעבר
    תחילת תוקפן של תקנות אלה החל מיום 26/10/2003.

F:\עדית\נפתלי\ליגת-על\496.DOC