תיקון תקנון האליפות

13:56 25/09/2001


                                25 ספטמבר 2001

לכבוד

יו"ר ליגת-על גברים ונשים
יו"ר ליגה לאומית גברים ונשים


ג.א.נ.,

הנדון: תיקון תקנון משחקי האליפות

פרק 5 (ד') (3) לתקנון משחקי האליפות ישונה ויירשם כדלקמן, ע"פ החלטת הנהלת
איגוד הכדורסל :

"קבוצות בליגת-העל גברים ונשים ובליגה לאומית גברים ונשים , תהיינה רשאיות לרשום בשורותיהן שחקנים בעלי נתינות זרה ושחקנים ישראליים, ע"פ אחת החלופות המפורטות להלן :

"שחקן בעל נתינות זרה" - שחקן המחזיק דרכון של מדינה זרה כלשהיא ואינו שחקן ישראלי.

"שחקן ישראלי" - שחקן שאינו שחקן בעל נתינות זרה ובלבד שברשותו תעודה ממשרד הפנים המעידה על אזרחותו הישראלית לפי חוק אזרחות תשי"ב - 1952, ובתנאי שעמד בהוראות חוק שירות ביטחון תשי"ט - 1959 (נוסח משולב) והמציא לאיגוד אישור מתאים לכך מרשויות צה"ל.

* 1.1.    קבוצה בליגת-על גברים ובליגת-על נשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה
    לא יותר מ-2 שחקנים בעלי נתינות זרה ו-2 שחקנים בעלי נתינות אירופאית (בוסמן) ושחקנים ישראליים.

* 1.2    קבוצה בליגת-על גברים ובליגת-על נשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה לא
    יותר מ-4 שחקנים בעלי נתינות זרה, אשר אחד מהם הוא שחקן בעל נתינות אירופאית (בוסמן) ושחקנים ישראליים.

* (כפוף לצו בית הדין לעבודה בתל-אביב בתיק מס' 1158/01, לגבי ליגת-על גברים).

1.3    קבוצה בליגה לאומית גברים ונשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה שחקן אחד בעל נתינות זרה ושחקנים ישראליים."
                            בכבוד רב ,
                            ובברכת חג שמח,

                            נפתלי גושן
                            רכז הליגות


F:\עידית\נפתלי\מכתבים\2106.DOC


                                25 ספטמבר 2001

לכבוד

יו"ר ליגת-על גברים ונשים
יו"ר ליגה לאומית גברים ונשים


ג.א.נ.,

הנדון: תיקון תקנון משחקי האליפות

פרק 5 (ד') (3) לתקנון משחקי האליפות ישונה ויירשם כדלקמן, ע"פ החלטת הנהלת
איגוד הכדורסל :

"קבוצות בליגת-העל גברים ונשים ובליגה לאומית גברים ונשים , תהיינה רשאיות לרשום בשורותיהן שחקנים בעלי נתינות זרה ושחקנים ישראליים, ע"פ אחת החלופות המפורטות להלן :

"שחקן בעל נתינות זרה" - שחקן המחזיק דרכון של מדינה זרה כלשהיא ואינו שחקן ישראלי.

"שחקן ישראלי" - שחקן שאינו שחקן בעל נתינות זרה ובלבד שברשותו תעודה ממשרד הפנים המעידה על אזרחותו הישראלית לפי חוק אזרחות תשי"ב - 1952, ובתנאי שעמד בהוראות חוק שירות ביטחון תשי"ט - 1959 (נוסח משולב) והמציא לאיגוד אישור מתאים לכך מרשויות צה"ל.

* 1.1.    קבוצה בליגת-על גברים ובליגת-על נשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה
    לא יותר מ-2 שחקנים בעלי נתינות זרה ו-2 שחקנים בעלי נתינות אירופאית (בוסמן) ושחקנים ישראליים.

* 1.2    קבוצה בליגת-על גברים ובליגת-על נשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה לא
    יותר מ-4 שחקנים בעלי נתינות זרה, אשר אחד מהם הוא שחקן בעל נתינות אירופאית (בוסמן) ושחקנים ישראליים.

* (כפוף לצו בית הדין לעבודה בתל-אביב בתיק מס' 1158/01, לגבי ליגת-על גברים).

1.3    קבוצה בליגה לאומית גברים ונשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה שחקן אחד בעל נתינות זרה ושחקנים ישראליים."
                            בכבוד רב ,
                            ובברכת חג שמח,

                            נפתלי גושן
                            רכז הליגות


F:\עידית\נפתלי\מכתבים\2106.DOC


                                25 ספטמבר 2001

לכבוד

יו"ר ליגת-על גברים ונשים
יו"ר ליגה לאומית גברים ונשים


ג.א.נ.,

הנדון: תיקון תקנון משחקי האליפות

פרק 5 (ד') (3) לתקנון משחקי האליפות ישונה ויירשם כדלקמן, ע"פ החלטת הנהלת
איגוד הכדורסל :

"קבוצות בליגת-העל גברים ונשים ובליגה לאומית גברים ונשים , תהיינה רשאיות לרשום בשורותיהן שחקנים בעלי נתינות זרה ושחקנים ישראליים, ע"פ אחת החלופות המפורטות להלן :

"שחקן בעל נתינות זרה" - שחקן המחזיק דרכון של מדינה זרה כלשהיא ואינו שחקן ישראלי.

"שחקן ישראלי" - שחקן שאינו שחקן בעל נתינות זרה ובלבד שברשותו תעודה ממשרד הפנים המעידה על אזרחותו הישראלית לפי חוק אזרחות תשי"ב - 1952, ובתנאי שעמד בהוראות חוק שירות ביטחון תשי"ט - 1959 (נוסח משולב) והמציא לאיגוד אישור מתאים לכך מרשויות צה"ל.

* 1.1.    קבוצה בליגת-על גברים ובליגת-על נשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה
    לא יותר מ-2 שחקנים בעלי נתינות זרה ו-2 שחקנים בעלי נתינות אירופאית (בוסמן) ושחקנים ישראליים.

* 1.2    קבוצה בליגת-על גברים ובליגת-על נשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה לא
    יותר מ-4 שחקנים בעלי נתינות זרה, אשר אחד מהם הוא שחקן בעל נתינות אירופאית (בוסמן) ושחקנים ישראליים.

* (כפוף לצו בית הדין לעבודה בתל-אביב בתיק מס' 1158/01, לגבי ליגת-על גברים).

1.3    קבוצה בליגה לאומית גברים ונשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה שחקן אחד בעל נתינות זרה ושחקנים ישראליים."
                            בכבוד רב ,
                            ובברכת חג שמח,

                            נפתלי גושן
                            רכז הליגות


F:\עידית\נפתלי\מכתבים\2106.DOC


                                25 ספטמבר 2001

לכבוד

יו"ר ליגת-על גברים ונשים
יו"ר ליגה לאומית גברים ונשים


ג.א.נ.,

הנדון: תיקון תקנון משחקי האליפות

פרק 5 (ד') (3) לתקנון משחקי האליפות ישונה ויירשם כדלקמן, ע"פ החלטת הנהלת
איגוד הכדורסל :

"קבוצות בליגת-העל גברים ונשים ובליגה לאומית גברים ונשים , תהיינה רשאיות לרשום בשורותיהן שחקנים בעלי נתינות זרה ושחקנים ישראליים, ע"פ אחת החלופות המפורטות להלן :

"שחקן בעל נתינות זרה" - שחקן המחזיק דרכון של מדינה זרה כלשהיא ואינו שחקן ישראלי.

"שחקן ישראלי" - שחקן שאינו שחקן בעל נתינות זרה ובלבד שברשותו תעודה ממשרד הפנים המעידה על אזרחותו הישראלית לפי חוק אזרחות תשי"ב - 1952, ובתנאי שעמד בהוראות חוק שירות ביטחון תשי"ט - 1959 (נוסח משולב) והמציא לאיגוד אישור מתאים לכך מרשויות צה"ל.

* 1.1.    קבוצה בליגת-על גברים ובליגת-על נשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה
    לא יותר מ-2 שחקנים בעלי נתינות זרה ו-2 שחקנים בעלי נתינות אירופאית (בוסמן) ושחקנים ישראליים.

* 1.2    קבוצה בליגת-על גברים ובליגת-על נשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה לא
    יותר מ-4 שחקנים בעלי נתינות זרה, אשר אחד מהם הוא שחקן בעל נתינות אירופאית (בוסמן) ושחקנים ישראליים.

* (כפוף לצו בית הדין לעבודה בתל-אביב בתיק מס' 1158/01, לגבי ליגת-על גברים).

1.3    קבוצה בליגה לאומית גברים ונשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה שחקן אחד בעל נתינות זרה ושחקנים ישראליים."
                            בכבוד רב ,
                            ובברכת חג שמח,

                            נפתלי גושן
                            רכז הליגות


F:\עידית\נפתלי\מכתבים\2106.DOC


                                25 ספטמבר 2001

לכבוד

יו"ר ליגת-על גברים ונשים
יו"ר ליגה לאומית גברים ונשים


ג.א.נ.,

הנדון: תיקון תקנון משחקי האליפות

פרק 5 (ד') (3) לתקנון משחקי האליפות ישונה ויירשם כדלקמן, ע"פ החלטת הנהלת
איגוד הכדורסל :

"קבוצות בליגת-העל גברים ונשים ובליגה לאומית גברים ונשים , תהיינה רשאיות לרשום בשורותיהן שחקנים בעלי נתינות זרה ושחקנים ישראליים, ע"פ אחת החלופות המפורטות להלן :

"שחקן בעל נתינות זרה" - שחקן המחזיק דרכון של מדינה זרה כלשהיא ואינו שחקן ישראלי.

"שחקן ישראלי" - שחקן שאינו שחקן בעל נתינות זרה ובלבד שברשותו תעודה ממשרד הפנים המעידה על אזרחותו הישראלית לפי חוק אזרחות תשי"ב - 1952, ובתנאי שעמד בהוראות חוק שירות ביטחון תשי"ט - 1959 (נוסח משולב) והמציא לאיגוד אישור מתאים לכך מרשויות צה"ל.

* 1.1.    קבוצה בליגת-על גברים ובליגת-על נשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה
    לא יותר מ-2 שחקנים בעלי נתינות זרה ו-2 שחקנים בעלי נתינות אירופאית (בוסמן) ושחקנים ישראליים.

* 1.2    קבוצה בליגת-על גברים ובליגת-על נשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה לא
    יותר מ-4 שחקנים בעלי נתינות זרה, אשר אחד מהם הוא שחקן בעל נתינות אירופאית (בוסמן) ושחקנים ישראליים.

* (כפוף לצו בית הדין לעבודה בתל-אביב בתיק מס' 1158/01, לגבי ליגת-על גברים).

1.3    קבוצה בליגה לאומית גברים ונשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה שחקן אחד בעל נתינות זרה ושחקנים ישראליים."
                            בכבוד רב ,
                            ובברכת חג שמח,

                            נפתלי גושן
                            רכז הליגות


F:\עידית\נפתלי\מכתבים\2106.DOC