חוזר רשמי מס' 3

00:00 05/12/2006


                                5 דצמבר 2006

לכבוד

______________


א.ג.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 3 לעונת 2006/2007


א.    1)     החל מיום רביעי 20/12/06 יוכלו שחקנים להשתתף במשחקי הליגה והגביע (בכל הליגות והגביעים) אך ורק בתנאי שיוצג בפני השופט כרטיס שחקן תקף שעליו מודבקת מדבקת חידוש (צבע לבן) לעונת 2006/2007.

שחקנים ללא כרטיס שחקן ומדבקת חידוש לעונה זו לא רשאים כלל להשתתף במשחקים. בדבר בירורים נא לפנות למזכירות איגוד הכדורסל אל מירי יעקובוביץ וגאולה זרור כל יום (מלבד יום שישי) בין השעות 09:00 - 12:30 ובימי שלישי וחמישי בשעות 18:00 - 16:00.    

האישורים הרפואיים הירוקים שעליהם רשום אישור זמני לשחק לא יהיו תקפים יותר החל מ- 20/12/06 ושחקנים יוכלו לשחק רק עם כרטיס שחקן, מדבקות או אישור זמני מיוחד ע"ג טופס של האיגוד (לא העתק ירוק של בדיקה) שיונפק ע"י מזכירות האיגוד.

כל שחקן חדש שיירשם באיגוד החל מה-20/12/06 או שחקן שכרטיסו יחודש החל מה-20/12/06, יוכל לשחק ע"פ התקנון רק 7 ימים מיום הרשמתו באיגוד ולשחקן כאמור לעיל לא יינתן אישור זמני לפני תום 7 הימים.

    2)    להלן תזכורת תקנון האיגוד בנושא תקופת ההעברות הנוספת לליגות נמוכות:

"בליגות ארצית גברים, ארצית נשים, א' גברים, א' נשים, ב' גברים, נוער, נערים, נערות, ילדים, וקט סל תהיה תקופת העברות נוספת בכל עונה בין התאריכים 15/1 - 1/1 לכל שנה.

                                        /2...


-2-


בתקופת ההעברות הנוספת יהיו רשאים לעבור שחקנים הרשומים
בליגות אלו בלבד. שחקנים אשר הועברו בהתאם להוראות סעיף זה,
יוכלו לשחק בקבוצתם החדשה רק החל ממועד פתיחת סיבוב ב' של
הליגה בה רשומה הקבוצה אליה עברו".
    
שחקן אשר הפקיד בתקופת הפגרה הרשמית, טופס שחרור קטין (גילאי 17-15), לא יהיה רשאי לעבור בתקופת ההעברות הנוספת, מהקבוצה בה נקלט בהתאם לטופס שחרור הקטין בעונה הראשונה בה נקלט בקבוצה.
    
תשומת ליבכם שלא ניתן להעביר שחקנים הרשומים בליגת על גברים ונשים וליגה לאומית גברים ונשים מהליגות הגבוהות לליגות הנמוכות (למעט שחקנים הרשומים בליגה לאומית גברים וגילם פחות מ-21 שנה).
    
3)     שחקן שעובר בתקופה הנ"ל וביצע כבר בעונה זו בקבוצתו הקודמת
בדיקה רפואית, צריך לצרף לטופס העברה שלו טופס של הצהרת בריאות המצ"ב (אין צורך לבצע בדיקה רפואית נוספת אלא לצרף את העתק הטופס חתום ע"י ב"כ הקבוצה וחותמת האגודה).

4)    בליגות חריגות שהם מתקיימים יותר משני סיבובים יוכלו השחקנים
שעוברים בתקופת ההעברות של ינואר לשחק רק לאחר שעברה תקופה של מחצית העונה.    


ב.        נא רשמו בפניכם את המועדים האחרונים להרשמת שחקנים חדשים בליגות הנמוכות :
    ליגה ארצית גברים : יום ראשון 7/1/07
    ליגה א' גברים : יום שלישי 9/1/07
    ליגה ב' גברים : יום רביעי 10/1/07

הרשמות בליגה ארצית נשים, נוער, נערים, נערות, ילדים וקט-סל יש במשך כל העונה.
    
ג.      נא רשמו בפניכם את המועדים האחרונים לביטול הרשמות שחקנים (ניתן לבטל הרשמת שחקן רק אם הוא לא שיחק או נרשם בטפסי המשחקים) :
    ליגה ארצית גברים : יום ראשון 7/1/07
    ליגה א' גברים : יום שלישי 9/1/07
    ליגה ב' גברים : יום רביעי 10/1/07
    ליגה ארצית נשים : יום חמישי 4/1/07                                        /3...-3-


    ליגה לאומית נוער : יום שני 25/12/06
    ליגה ארצית נוער : יום שני 8/1/07
    ליגה מחוזית נוער : יום שני 8/1/07
    ליגה לאומית נערים : יום רביעי 10/1/07
    ליגה ארצית נערים : יום רביעי 10/1/07
    ליגה מחוזית נערים : יום ראשון 14/1/07
    ליגה נערות א' : יום ראשון 31/12/06
    ליגה נערות ב' : יום שלישי 2/1/07


ד.     ע"פ ההנחיות שקיבלתם, הן בחוזרים והן בספר המשחקים (עמ' 32), הכדור הרשמי של איגוד הכדורסל הוא כדור מסוג "נייקי".    
אנו מקבלים דיווחים מהשופטים שחלק מהקבוצות אינן ממלאות את חובתן ואין ברשותן כדורים מסוג "נייקי".
    אנו מפנים את תשומת ליבכם שהחל מ-20/12/06 קבוצה שלא תשחק עם כדור מסוג "נייקי" תועמד לדין משמעתי בפני בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל.


                                    בכבוד רב,
                                
                                    נפתלי גושן                                 
                                    רכז הליגות

                    
================================================================================


הצהרת קבוצה קולטת - תקופת העברות נוספת


אנו הח"מ המורשים לחתום בשם קבוצת ________________________ (שם הקבוצה) מצהירים ומאשרים בזה כי :

1.    השחקן ___________________ (שם השחקן) נבדק ע"י ד"ר ______________
מטעמה של קבוצת ______________ (הקבוצה המעבירה) ועבר את כל הבדיקות הרפואיות כמתחייב עפ"י חוק הספורט התשמ"ח - 1988 ותקנות הספורט (בדיקות רפואיות) התשנ"ז - 1997 ועפ"י תקנון איגוד הכדורסל בישראל.

2.    השחקן נמצא כשיר לשחק כדורסל בעונת המשחקים ______________________ .

3.    האישורים והמסמכים הרפואיים הנוגעים לבדיקות הרפואיות של השחקן הועברו אלינו על ידי הקבוצה המעבירה והם נמצאים בחזקתה של הקבוצה ובמשמרתה.

4.    כללי הסודיות הרפואית חלים עלינו בכל הקשור לתוכנם של מסמכים רפואיים אלה.

5.    אנו מאשרים כי אם יוכח שההצהרה הנ"ל כוזבת וכי כתוצאה מכך ייגרם לאיגוד הכדורסל הפסד ו/או נזק, אנו מתחייבים לשפות את האיגוד במלוא סכום ההפסד ו/או הנזק שייגרמו לו וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של האיגוד.

6.     ידוע לנו כי אם יוכח שההצהרה הנ"ל כוזבת יבוטל רישומו של השחקן באיגוד והקבוצה והח"מ יהיו צפויים להעמדה לדין משמעתי.תאריך ____________________

שם החותם _________________ חתימת ב"כ הקבוצה ______________________


חותמת האגודה ___________________________


הערה : כל שנאמר במסמך זה על שחקן מתייחס גם לשחקנית.O:\עידית\קבלתקהל\טפסים\הצהרה.DOC