נספח לתקנון מנהלת ליגת על

15:59 31/10/2002    
                    31 אוקטובר 2002

לכבוד

יו"ר קבוצות ליגת-על_ גברים


ג.א.נ.,

הנדון: נספח לתקנון מנהלת ליגת-על

מצ"ב שינויי תקנון האליפות של מנהלת ליגת-על לגברים ע"פ החלטת דירקטוריון המנהלת.

נספח (מס' 3) לתקנון האליפות של מנהלת ליגת-העל לגברים

6.    העברת שחקנים ישראליים בעלי חוזה מקבוצה לקבוצה

    אחרי סעיף 11ה' לתקנון משחקי האליפות יתווספו הסעיפים המנויים להלן :

    6.1    שחקן ישראלי הקשור בחוזה עם קבוצתו ואשר קבוצתו איננה מעוניינת
בשירותיו תמסור הקבוצה על כך הודעה בכתב למנהלת ליגת-העל לגברים
        ו/או למי שימונה על ידה לטפל בענין (להלן : "השחקן המועבר").

    6.2    מנהלת ליגת-העל תפרסם מכרז בין קבוצות ליגת-העל ביחס לשחקן המועבר
והקבוצה אשר תציע את השכר הגבוה ביותר עבור השחקן המועבר ישחק בקבוצה אשר הגישה את ההצעה הגבוהה ביותר עבור החוזה החדש שלו. עם סיום המכרז יחתמו הצדדים על טפסי העברה כמקובל באיגוד הכדורסל.

    6.3    לצורך עריכת מכרז כאמור לעיל, תעביר הרשות לבקרה תקציבית ליועץ
המשפטי לאיגוד הכדורסל נתונים על גובה שכר השחקן לרבות תנאים נילווים (רכב, דירה וכיו"ב) וכן כל נתון אחר דלעיל שלדעת היועץ המשפטי לאיגוד יהיה נחוץ לקיומו של המכרז כאמור.
    
    6.4    השחקן המועבר יקבל את שכרו מהקבוצה הקולטת - הזוכה במכרז.

    6.5    הפרשים בשכר, לרבות הפרשות למיסים, אם יהיו כאלה, יופקדו ע"י
הקבוצה המעבירה בידי מנהלת ליגת-העל ועל-פי הנחיותיה, אשר תעבירם לשחקן על-מנת ששכרו לא יפגע./2…


-2-

    6.6    היה הסכום שמוצע במכרז עבור השחקן המועבר גבוה מסכום החוזה, תקבל
        הקבוצה המעבירה את ההפרש הכספי וזאת באמצעות מנהלת ליגת-העל.

    6.7    לא צלחו המאמצים להעברת השחקן, כאמור בנספח זה, ימשיך השחקן
לשחק במסגרת הקבוצה המעבירה עד לתום החוזה.

    6.8    שחקן בעל חוזה, שקבוצתו אינה מעוניינת בשירותיו, יהיה רשאי לעבור
לקבוצה בליגה נמוכה יותר ע"פ תקנוני איגוד הכדורסל ושלא ע"פ האמור בנספח וללא צורך בהיזקקות להליכי המכרז.

    6.9    האמור בנספח אינו חל על שחקנים מושאלים (החוזרים אוטומטית לקבוצת
האם שלהם עם תום ההשאלה) ושחקנים הקשורים בקבוצה בחוזה ואשר טרם נרשמו באיגוד הכדורסל.

    6.10    האמור בנספח זה, אינו חל על שחקן שטרם מלאו לו 24 שנים ושקבוצת האם
שלו מעוניינת בהשאלתו.

    6.11    שחקן אשר לא יפעל ע"פ האמור בנספח זה, לא יונפק לו כרטיס שחקן ולא
יהיה רשאי להמשיך ולשחק במסגרת קבוצתו.

    6.12    העברות כאמור לעיל, ייעשו במועדים כקבוע בתקנוני איגוד הכדורסל,
לרבות הוראת סעיף 4.1 לנספח לתקנון האליפות של מנהלת ליגת-העל לגברים.


                     בכבוד רב,

                                 נפתלי גושן
                                 רכז הליגות


העתק : עו"ד גדעון פרייטג


F:\עידית\נפתלי\ליגת-על\1176.DOC