קבוצות ליגת על נשים:תקופת ההערות הנוספת ורישום שחקניות:תזכורת

09:00 23/11/2011

22 נובמבר 2011

לכבוד

קבוצות ליגת-על נשים


ג.א.נ,


הנדון: תקופת ההעברות הנוספת ורישום שחקניות: תזכורת

1. תקופת ההעברות הנוספת תחל ביום שישי 02/12/11 (לאחר 5 מחזורים) ותסתיים ביום שני 12/03/12 בשעה 14:00 בצהרים (3 מחזורים לפני תום הליגה הרגילה).

2. בתקופת ההעברות הנוספת תוכל כל קבוצה לקלוט בשורותיה עד שתי שחקניות ישראליות בלבד, וזאת במסגרת 15 השחקניות המותרות לקבוצה לרשום בשורותיה.
במידה ובקבוצה רשומות כבר 15 שחקניות ניתן לבטל רישום שחקניות. במקרה זה יש להמציא לאיגוד אישור בכתב מהשחקנית המבוטלת והחזרת כרטיס השחקן שלה, שחקנית ישראלית שכרטיסה בוטל תוכל להירשם מחדש בקבוצתה במסגרת ההעברות הישראליות המותרות, אך במקרה כזה לא תוכל הקבוצה לבטלה פעם נוספת.

3. שחקנית יכולה לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.

4. בתקופת ההעברות הנוספת תהא קבוצה רשאית גם לרשום בשורותיה שחקנית חדשה אשר לא רשומה באותה עונה בכל קבוצה אחרת, ורישומה יבוא במסגרת מכסת ההעברות המותרת.

5. שחקנית שתועבר או תירשם בתקופת ההעברות הנוספת תהיה רשאית לשחק בקבוצתה החדשה במחזור הקרוב להעברתה ובלבד שטופס ההעברה/הרשמה יומצא לאיגוד עד 24 שעות לפני מועד המשחק, ולשחקנית יש מקום פנוי ברשימת 15 השחקניות של הקבוצה.

6. עד ליום שני 12/03/12 ניתן להעביר מקבוצה לקבוצה גם שחקניות זרות הרשומות בישראל. שחקנית זרה יכולה לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.
- 2 –
7. המועד האחרון להחלפת זרות (רישום שחקנית זרה חדשה שלא רשומה
בישראל וביטול זרה קודמת) הוא יום שני 12/03/12 (3 מחזורים לפני תום
הליגה הרגילה).בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות