אולמות המשחקים

16:32 16/10/2012
16 אוקטובר 2012

לכבוד
______________

ג.א.נ,
הנדון: אולמות המשחקים

1. סעיף 40(א) לתקנון משחקי האליפות, באופן שנוסחו כיום הינו כדלקמן:
"תקן המידות והדרישות לגבי מגרשי הכדורסל, כמתחייב מחוקתה של פיב"א, יקבע ע"י ועדת הארגון של האיגוד, ומשחקי כדורסל במסגרת האיגוד יתקיימו אך ורק על המגרשים אשר אושרו על ידי ועדת הארגון של האיגוד כעומדים בתקן ובדרישות הנ"ל. התקן מצ"ב ומסומן נספח א' לתקנון זה.
למען הסר ספק, הנהלת איגוד הכדורסל תהא רשאית לאשר מגרשים/אולמות שאינם ממלאים אחר התקן והדרישות כמתחייב מחוקת פיב"א, בהתאם לנסיבות העניין ועל פי שיקול דעתה ובתנאים שתקבע; ובכפוף לקבלת כתב שיפוי בנוסח שיאושר ע"י היועמ"ש של האיגוד וכן אישור על קיום ביטוח מתאים המכסה את האיגוד, מהקבוצה המבקשת ומבעל/ת הזכויות במגרש/אולם לשחק במגרש/אולם כאמור".

2. מתברר כי מספר אולמות/מגרשים אינם ממלאים אחר התקן והדרישות כמתחייב מחוקת פיב"א באופן שהשוליים באולם הם פחות מ-2 מטר. בישיבת נשיאות איגוד הכדורסל מיום 9.10.12 הוחלט כי כל האולמות והמגרשים שאינם ממלאים אחר התקן והדרישות, כאמור, יחוייבו במתן כתב שיפוי בתוך 30 יום בנוסח המצ"ב לחוזר זה כחלק בלתי נפרד ממנו (כתב השיפוי יכול להינתן על ידי הקבוצה ו/או על ידי בעל הזכויות במגרש/אולם).
בנוסף, קבוצות כאמור יידרשו להציב מגנים שימנעו פגיעה פוטנציאלית במקומות בהם
מידות האולם אין ממלאות אחר התקן.

3. כן החליטה נשיאות איגוד הכדורסל כי קבוצות אשר לא יחתמו על כתב שיפוי כאמור לעיל ולא יציבו מגנים – לא יוכלו לשחק לאחר תום 30 הימים, באולמות/מגרשים הנ"ל.

4. החל מעונת המשחקים 2013/14 לא יאושרו למשחק מגרשים/אולמות חדשים שלא ימלאו אחר התקן והדרישות כמתחייב מחוקת פיב"א.
.../2
- 2 –
-
5. תשומת לבכם מופנית לכך שסעיף 40(ג) לתקנון קובע כך: "למען הסר כל ספק, אישור המגרשים ע"י האיגוד, אינו מהווה אישור על בטיחות המגרש ומתקניו הנמצאים כאמור לעיל באחריות בלעדית של הקבוצה הביתית, אלא אישור על עמידת המגרש בתקן המידות והדרישות, כמתחייב מחוקת הכדורסל בלבד".
6. במידה ובאולמכם השוליים צרים יותר מ-2 מטר, חובתכם , בהתאם להחלטת נשיאות האיגוד לפעול עפ"י האמור בסעיף 2 על מנת למנוע פסילת המגרש עפ"י האמור בסעיף 3.בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות


תאריך ____________
לכבוד
איגוד הכדורסל בישראל (ע"ר)
שד' יהודית 36
תל אביב

א.ג.נ.,
הנדון: כתב התחייבות ושיפוי

והואיל: ותקנון איגוד הכדורסל קובע כי תקן המידות והדרישות של מגרשי/אולמות כדורסל הינו כמתחייב מחוקת פיב"א;

והואיל: ותקנון איגוד הכדורסל קובע כי משחקי כדורסל במסגרת האיגוד יתקיימו אך ורק על המגרשים/אולמות שאושרו על ידי ועדת הארגון של האיגוד, כעומדים בתקן ובדרישות הנ"ל המתחייבות מחוקת פיב"א;

והואיל: ובאולם הביתי של קבוצתנו, קבוצת _________________ (להלן: "הקבוצה"), מגרש/אולם ______________ הנמצא ברח' ____________________ (להלן: "האולם"), התברר כי מידות השוליים אינן ממלאות אחר הוראות התקן;

והואיל: ואנו מעוניינים לקיים את משחקיה הביתיים של הקבוצה באולם על אף האמור לעיל;

הואיל: ותקנון האיגוד מאפשר להנהלת האיגוד לאשר מגרש/אולם שאינו ממלא אחר התקן והדרישות כמתחייב מחוקת פיב"א, בהתאם לנסיבות הענין ועל פי שיקול דעתה ובתנאים שתקבע; כפוף לקבלת כתב שיפוי מהקבוצה בנוסח שיאושר ע"י היועמ"ש (מהקבוצה ובעל/ת הזכויות במגרש/אולם);


אשר על כן הרינו להצהיר ולהתחייב כדלקמן;

1. אנו מתחייבים לשפות ולפצות את איגוד הכדורסל ו/או מי מטעמו בגין כל הוצאה שתגרם לו וכן בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד האיגוד ו/או מי מטעמו, על ידי צד ג' כלשהו; בקשר ישיר ו/או עקיף למידות האולם.
.../2

- 2 -

2. אנו מתחייבים כי כפוף להודעת האיגוד על כל דרישה ו/או תביעה כאמור, אנו נשלח הודעה מתאימה לערכאה בה תידון הדרישה ו/או התביעה, במסגרתה נודיע כי אנו האחראים הבלעדיים לאירוע (אם וככל וקיימת אחריות כאמור), וכי בכל מקרה לאיגוד הכדורסל בישראל ו/או למי מטעמו אין ולא היתה ולא תהיה כל אחריות בנשוא העניין; וכי אנו לוקחים על עצמנו את מלוא האחריות בגין כך.

3. בהתאם לכך אנו מתחייבים לשלם לאיגוד הכדורסל ו/או למי מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה, כל סכום שהוא יידרש לשלם כאמור לעיל, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין וכן בצירוף הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד שיישא בהם; וכל זאת מבלי להטיל על האיגוד חובה לנקוט באמצעים משפטיים ו/או אחרים כנגדנו ו/או כנגד צד או אדם אחר כלשהו, ומבלי שיהיה האיגוד חייב לשלם תחילה סכומים כלשהם ע"פ דרישה או תביעה כאמור.

4. ידוע לנו כי אך ורק בהסתמך על כתב שיפוי זה ובכפוף לאמור בו ולהמצאת אישור בדבר קיומו של ביטוח מתאים - הסכים איגוד הכדורסל לאפשר לקבוצה לשחק בעונת 2012/13 באולם.

5. אנו מוותרים בזה באופן מוחלט על כל טענה, זכות או ברירה המוקנית לנו על פי כל דין העשויה לפטור אותנו מחובתנו על פי כתב שיפוי זה.

6. כל הצהרותינו והתחייבותנו בכתב התחייבות ושיפוי זה הינן בלתי חוזרות היות וזכויות איגוד הכדורסל בישראל ו/או מי מטעמו תלויות בהן.

תאריך: _______________ ____________________________

אישור

אני הח"מ, עו"ד ________________, מאשר כי ה"ה ________________ ת.ז. _________ וכן ה"ה __________________ ת.ז. ____________, שהינם מורשי חתימה בשם הקבוצה חתמו על כתב התחייבות ושיפוי זה לאחר שהסברתי להם את משמעותו ואת ההשלכות הנובעות ממנו.
__________________


O