תקנון סוכני שחקנים

09:53 24/06/2003                
                                23 יוני 2003לכבוד                

יו"ר קבוצות ליגת-על גבריםא.ג.נ.,


         הנדון : תקנון סוכני שחקנים
    

מצ"ב נספח (מס' 6) לתקנון האליפות של מנהלת ליגת-העל גברים.


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות
    


F:\עדית\נפתלי\ליגת-על\363.DOC        

        תקנון סוכני שחקנים


1.    הגדרות
"מנהלת הליגה" - הגוף האחראי להפעלה, לניהול, לארגון ולפיקוח של
ליגת-העל בכדורסל לגברים והמנפק מידי עונה רשיונות לסוכני שחקנים.
    
    "איגוד" - איגוד הכדורסל בישראל.

"קבוצה", "קבוצות" - קבוצות הכדורסל המשתתפות בליגת העל לגברים
בכל עונה נתונה והרשומות באיגוד.

"סוכן שחקנים" - אדם בעל/ת רישיון שהנפיקה מנהלת הליגה לעסוק
בעיסוק של הצעת שחקני כדורסל ומאמנים לקבוצות ליגת-העל בתמורה כספית.

"סוכן שחקנים זר" - אזרח חוץ המייצג שחקנים מחוץ לישראל.

"נציג" - סוכן שחקנים שהינו נציגו של סוכן שחקנים זר.

"שחקן ישראלי" - שחקן כדורסל ומאמן כדורסל שהינו תושב ישראל ו/או
בעל אזרחות ישראלית.

"שחקן זר" - שחקן כדורסל ומאמן כדורסל לרבות שחקן בוסמן.

2.    הוראה כללית
א)    שחקן יוחתם לקבוצה אך ורק באמצעות סוכן שחקנים ו/או סוכן
שחקנים זר ו/או נציג.

ב) העובר על הוראה זו צפוי לקנס בסך עד 40,000 ₪.


3.    איסור עיסוק ללא רשיון
א)    לא יעסוק אדם כסוכן שחקנים ו/או נציג, אלא אם כן הוא בעל רשיון
ובהתאם לתקנון זה.
ב)    אין בהוראות ס"ק א' בכדי למנוע משחקן לייצג את עצמו.
ג)    לא יפרסם אדם ברבים הודעה כי הוא סוכן שחקנים ו/או נציג, לא יציג
עצמו כסוכן שחקנים ו/או נציג ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים
ליצור רושם שהוא סוכן שחקנים ו/או נציג בישראל, אלא אם כן הוא בעל
רשיון לפי תקנון זה.

-2-


4.    רישום רשיונות
מנהלת הליגה תמנה ועדה אשר תנפיק רשיונות לסוכני שחקנים למי שעומד בתנאים לקבלת רשיון לפי תקנון זה. הועדה תנהל פנקס של בעלי רשיונות סוכני שחקנים.


5.    בקשה לרשיון סוכן שחקנים
א)    בקשה להתקבל כסוכן שחקנים ו/או נציג תוגש למנהלת הליגה לפי טופס 1 ויצורפו לה מסמכים המוכיחים את כשירות המבקש להיות סוכן שחקנים ותצהיר לפי פקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א 1971 לפי טופס 2 על שהוא תושב ישראלי ומלאו לו 22 שנים.

ב)    עם הגשת הבקשה, ישלם המבקש אגרת רישום בסכום של 250 ₪.

ג)    עד ליום האחד ביולי של כל שנה, ישלם סוכן השחקנים אגרה שנתית בסך של 1,000 דולר ארה"ב.


6.    החלטה לקבל מועמד
החליטה מנהלת הליגה לקבל מועמד, תודיע לו על כך בכתב ולאחר ששילם את האגרה שנקבעה לכך, תרשום אותו בפנקס סוכני השחקנים.


7.    תנאים לקבל רשיון
א)    מי שנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן : רשאי לקבל רשיון של סוכן שחקנים בישראל :

     1) הוא אזרח או תושב של מדינת ישראל או שהוא תושב חוץ שניתן לו היתר כדין
לעבוד בישראל.
2)    מלאו לו 22 שנים.
3)    אינו פושט רגל.
4)    לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלון.
5)    שולמה אגרה שנתית למנהלת הליגה בסכום של 1,000 דולר ארה"ב.
6)    הפקיד בידי מנהלת הליגה ערובה מספקת להבטחת נזקי מנהלת הליגה ו/או הקבוצה ו/או השחקן בסכום של 40,000 ₪ לפי טופס 3.

ב)    מי שקיבל רשיון לפי תקנון זה, וחדלו להתקיים לגביו התנאים בסעיף 7 לעיל, רשאית מנהלת הליגה לאחר שניתנה הזדמנות לאותו אדם להשמיע את טענותיו בפניה, לשלול את רשיונו לעסוק כסוכן שחקנים.

ג)    סוכן שחקנים או נציג שנשלל רשיונו זכאי לערעור על כך תוך 14 יום בפני בית הדין
העליון של איגוד הכדורסל.-3-


8.    חובת הגינות וזהירות
א)    סוכן שחקנים ו/או נציג יפעל בנאמנות, במקצועיות ובדרך מקובלת תוך שמירה על הגינות על כבוד המקצוע ועל יחס כבוד למנהלת הליגה, לקבוצות ולענף הכדורסל וימסור לשחקן ולקבוצה כל מידע מהותי הנוגע להעסקתו בקבוצה.

ב)    במילוי תפקידו, יפעל סוכן השחקנים במיומנות ובמקצועיות וינקוט באמצעים הראויים בנסיבות הענין, לקבלת מידע מהותי הנוגע להעסקת השחקן בקבוצה.

9.    שכר
א)    במקרה שהוצע שחקן ישראלי לקבוצה על ידי סוכן שחקנים ישראלי, שכר הטרחה אשר יקבל הסוכן, לא יעלה על 5% משכר השחקן נטו, לא כולל בונוסים ותשלום בגין הוצאות כגון : טלפון, דירה, רכב וכד'. במקרה ששחקן זר הוצע לקבוצה על ידי סוכן שחקנים זר שיש לו נציג בישראל, שכר הטרחה אשר יקבל הסוכן הזר כולל שכרו של הנציג, לא יעלה על 10% משכר השחקן נטו.


10.    ניגוד אינטרסים
א)    לא ייצג סוכן שחקנים ו/או נציג שחקן, לא יקבל על עצמו לייצגו ולא ימשיך ביצוגו, אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו, בשל ענין אישי שלו או בשל התחייבות שיש לו כלפי שחקן אחר.

ב)    לא ייצג סוכן שחקנים צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים באותו ענין.

ג)    העובר על הוראה זו צפוי לביטול רשיונו.


11.    חובת סודיות
סוכן שחקנים ו/או נציג או המועסק על ידיו, לא יגלה לאיש, שלא בהסכמת השחקן, כל ידיעה שהובאה לידיעתו על ידי השחקן או מטעמו, זולת אם הוא חייב לגלותה לפי כל דין.

12.    איסור פעולות משפטיות
סוכן שחקנים ו/או נציג לא יערכו ולא יסייעו לערוך מסמכים בעלי אופי משפטי הנוגעים להעסקת השחקן אותו הם מייצגים ולא ייצג שחקן במו"מ משפטי לקראת עריכת מסמך כזה.


13.    איסור העסקה
א)    סוכן לא יעסיק אחר כסוכן שחקנים או כנציג אלא אם כן המועסק הוא בעל רשיון לפי תקנון זה.
ב)    שחקן פעיל ו/או מאמן פעיל לא יהיה רשאי לשמש כסוכן שחקנים ו/או נציג.-4-


14.    עבירה משמעתית
המפר הוראה מהוראות סעיפים 2 עד 3 ו-8 עד 13 יועמד לדין משמעתי בפני בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל ובמידה ויורשע יהיה בית הדין רשאי להטיל עליו קנס של עד 40,000 ₪.


15.    שלילת או התליית רשיון
המפר הוראה מהוראות תקנון זה, רשאי בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל, בנוסף לכל עונש אחר, להורות כי רשיונו של סוכן השחקנים ו/או הנציג יישלל או יותלה לתקופה שתיקבע ורשאי בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל לשלול או להתלות את הרשיון על תנאי שסוכן השחקנים לא יפר הוראות תקנון זה לתקופה שלא תעלה על 3 שנים.